Title: Simulace tepelného pole kabelu v závislosti na jeho proudovém zatížení
Other Titles: The Temperature Field Simulation of the Cable Depending on the Current Load
Authors: Vlček, Jiří
Advisor: Čermák Michal, Ing.
Referee: Hahn Pavel, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23072
Keywords: teplené pole kabelu;proudové zatížení;měrný odpor;přenos tepla;simulace;agros2d;výpočty;metoda konečných prvků
Keywords in different language: thermal field of cable;current load;resistivity;heat transfer;simulation;agros2d;calculations;finite elements method
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na simulace tepelného pole kabelu pomocí softwaru Agros2D využívající principu metody konečných prvků. V práci jsou řešeny jednotlivé simulace tepelných polí v závislostech na proudovém zatížení, vlhkosti půdy a různých seskupení. Výsledky simulací jsou porovnány, přepočítány dle českých státních norem a shrnují jejich praktické využití.
Abstract in different language: This bachelor's thesis focuses on the thermal field simulations of cable using software Agros2D based on principle of finite element method. The work solves specific simulations of thermal fields depending on its current load, soil moisture and different types of groupings. Results of simulations are compared, evaluated by Czech national standards and summarize their practical usage.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Jiri Vlcek.pdfPlný text práce1,49 MBAdobe PDFView/Open
066930_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce333,47 kBAdobe PDFView/Open
066930_oponent.pdfPosudek oponenta práce362,29 kBAdobe PDFView/Open
066930_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce205,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23072

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.