Title: Implementace systému řízení rizik v organizaci
Other Titles: Implementation of risk management system in the organization
Authors: Švehlová, Petra
Advisor: Vacek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Skalický Jiří, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23195
Keywords: riziko;management;řízení rizik;klíčová rizika;ošetření rizik
Keywords in different language: risk;management;risk management;key risks;risk treatment
Abstract: Předložená práce je zaměřená na implementaci systému řízení rizik v organizaci ARTEO CZ. Autorka v úvodní části práce představuje podnik ARTEO CZ, jeho strategické cíle, plánovaný výkaz zisku a ztráty a plánovanou rozvahu. Dále se autorka zabývá analýzou externího a interního prostředí zvoleného podniku a stanovuje matice EFE a IFE. Na analýzu prostředí autorka navázala kapitolou věnovanou managementu rizik. V této části identifikovala rizika, která vyplývají z provedené analýzy prostředí. Identifikovaná rizika autorka podrobila expertnímu hodnocení a dle stanovené hranice Risk Appetite vyvodila klíčová rizika. Následně autorka posoudila citlivost klíčových rizik na změny faktorů, které tato rizika ovlivňují, prostřednictvím analýzy citlivosti. V poslední části práce autorka navrhuje opatření vhodná k ošetření klíčových rizik.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on the implementation of the risk management system in the organization called ARTEO CZ. In the first part of the thesis the author introduces the company ARTEO CZ, the strategic goals of the company, projected profit and loss statement and projected balanced sheet. Furthermore, the author anylyzes the external and internal environment of the company and formulates EFE and IFE matrices. Based on the analysis, the following part of the thesis is focused on the risk management. In this part the author identifies risks arising from the environment analysis. Identified risks are evaluated and according to the Risk Appetite limits the author determines the key risks. Then the author, using sensitivity analysis, reviews the sensitivity of key risks regarding changes of the factors which influence these risks. In the last part of the thesis the author proposes measures suitable for the treatment of key risks.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Implementace_systemu_rizeni_rizik_v_organizaci_Svehlova.pdfPlný text práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
DP_SvehlovaP_VP.pdfPosudek vedoucího práce660,2 kBAdobe PDFView/Open
DP_SvehlovaP_OP.pdfPosudek oponenta práce603,97 kBAdobe PDFView/Open
DP_SvehlovaP.PDFPrůběh obhajoby práce1,39 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23195

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.