Title: Investice do infrastruktury cestovního ruchu města
Other Titles: Investments to tourism of the town
Authors: Celerýnová, Soňa
Advisor: Vacek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23197
Keywords: projekt;fondy eu;rizika projektu;cba
Keywords in different language: project;the eu funds;risk of the project;cba
Abstract: Předložená diplomová práce je zaměřena na projekt z oblasti cestovního ruchu ve městě Klatovy. Tento projekt byl financován v roce 2014 v rámci cíle Konvergence z Regionálního operačního programu Jihozápad. V rámci této práce je popsán postup při využití částečného financování z fondů Evropské unie. Zhodnocení provozní fáze projektu je provedeno pomocí sestaveného plánu hospodaření na následující období. Pro provozní fázi daného projektu jsou také stanovena rizika. Ta jsou ohodnocena a je pro ně navržen způsob jejich ošetření. Jedná se o veřejně prospěšný projekt, jenž je možné plně zhodnotit pomocí analýzy přínosů a nákladů. Při provádění této analýzy je nutné vymezení přínosů. Přínosy, které je možné převést na peněžní jednotky, ohodnotit kvantitativně, a přínosy nepeněžního charakteru kvalitativně. Po provedení těchto kroků je možné přistoupit k hodnocení projektu pomocí kriteriálních ukazatelů obdobně jako u projektu podnikatelského. Realizovaný projekt je možné na základě těchto kroků hodnotit pozitivně. Nelze však opomenout jeho společenský, kulturní a architektonický přínos.
Abstract in different language: Presented diploma thesis is focused on the project of tourism in the town Klatovy. This project was funded from the Regional operational programme South-West in Convergence Objective in year 2014. The thesis starts with description of procedures aimed at the use of partial funding from European Union funds. Evaluation of the operational phase of the project is based on financial plan for next periods. For the operational phase of the project, risks are identified, evaluated and are suggested methods of their treatment. As the public benefit project it can be fully evaluated by using a cost-benefit analysis. During this analysis it is necessary to identify benefits. Benefits that can be converted into monetary units are evaluated quantitatively and non-monetary ones qualitatively. After completing these steps the quantitative benefits can be evaluate using methods similar to those used for business projects. It can be concluded that the project is feasible, as its net present value is greater than zero. Additionally, the social, cultural and architectural benefits that cannot be evaluated quantitatively.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Celerynova.pdfPlný text práce2,48 MBAdobe PDFView/Open
DP_Celerynova_VP.pdfPosudek vedoucího práce715,14 kBAdobe PDFView/Open
DP_Celerynova_OP.pdfPosudek oponenta práce682,6 kBAdobe PDFView/Open
DP_Celerynova_1.PDFPrůběh obhajoby práce1,43 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23197

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.