Title: Marketingový mix vybraného zemědělského podniku
Other Titles: Marketing mix of a selected agricultural company
Authors: Würdingerová, Klára
Advisor: Králová Lenka, Ing. Ph.D.
Referee: Tlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23215
Keywords: marketingový mix;produkt;cena;distribuce;marketingová komunikace;zemědělství;rostlinná a živočišná výroba;mlékárenská výroba;mléko a mléčné produkty
Keywords in different language: marketing mix;product;price;place;promotion;agriculture;plant production and animal husbandry;dairy farming;milk and dairy products
Abstract: Předložená diplomová práce se zaměřuje na analýzu marketingového mixu vybraného zemědělského podniku, na jejímž základě lze vytyčit silné a slabé stránky jednotlivých nástrojů marketingového mixu. Teoretická část vymezuje v první řadě základní pojmy z oblasti zemědělství a marketingu, dále se zabývá charakteristikou tuzemského systému dotací a finančních podpor a nakonec představuje také aplikaci marketingového mixu ve specifickém zemědělském podnikáním. Teoretická část se prolíná s částí praktickou, jejímž hlavním úkole je analýza marketingového mixu zvolené společnosti a její následné vyhodnocení, díky němuž je žádoucí v závěru zařadit návrhy na zlepšení.
Abstract in different language: The submitted master thesis focuses on the analysis of marketing mix of a certain agricultural company, thanks to which it´s possible to determine strengths and weaknesses of marketing mix elements. The teoretical part defines primarily the basic terms from the field of agriculture and marketing and also presents the application of the marketing mix in a specific agricultural business. The theoretical part penetrates the practical section, where the main task is analysis of the marketing mix selected company and the subsequently evaluation. In the conclusion the author focuses on suggestions for possible improvements.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Wurdingerova.pdfPlný text práce2,62 MBAdobe PDFView/Open
Wurdingerova_V.docPosudek vedoucího práce65,5 kBMicrosoft WordView/Open
Wurdingerova_O.pdfPosudek oponenta práce557,27 kBAdobe PDFView/Open
Wurdingerova_P.pdfPrůběh obhajoby práce189,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23215

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.