Název: Podnikatelský záměr jako nástroj získání dotace
Další názvy: Business plan as a tool for obtaining subsidy
Autoři: Svobodová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Hommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
Oponent: Hoffmannová Tereza, Ing. Mgr.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23227
Klíčová slova: podnikatelský záměr;eu fondy;dotace;programové období;operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Klíčová slova v dalším jazyce: business plan;eu funds;subsidy;program period;the operational programme enterprise and innovation for competitiveness
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského záměru jako nástroje k získání dotace. Práce se dělí na část teoretickou a praktickou. Teoretická část práce se zabývá zpracováním problematiky evropských programů v programovém období 2014-2020. Dále teoreticky přibližuje Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost včetně jeho prioritních os a stručně přibližuje dostupné možnosti financování podnikatelského záměru. Formulovány jsou náležitosti podnikatelského záměru v souladu s programem Aplikace, Výzvou I. Praktická část práce se věnuje zpracování podnikatelského záměru dle doporučené osnovy. Kvalitně zpracovaný podnikatelský záměr je nástrojem k získání podpory formou dotace.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on developing a business plan as a tool to obtain subsidy. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part of the thesis deals with the issue of European programs in the programming period 2014-2020. The Operational Programme Enterprise and Innovation for Competitiveness is closer theoretically, including its priority axes and outlines the financing options available business plan. Additional requirements of business plan are formulated in accordance with the Application program, Call I. The practical part is devoted to processing the business plan according to the recommended curriculum. A well-prepared business plan is a tool to gain support in the form of a subsidy.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diploma_prace_SVOBODOVA_KATERINA.pdfPlný text práce2,62 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svobodova_V.pdfPosudek vedoucího práce629,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svobodova_O.pdfPosudek oponenta práce674,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svobodova_P.pdfPrůběh obhajoby práce192,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/23227

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.