Title: Analýza marketingové komunikace města Plzně - návštěvník, turista
Other Titles: Analysis of promotion of the city of Pilsen - visitor, tourist
Authors: Rymusová, Martina
Advisor: Tlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Janeček Petr, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23242
Keywords: internet;marketing;marketing na internetu;marketingová komunikace;návštěvník;plzeň;tištěné materiály;turista;výzkum;webová stránka
Keywords in different language: internet;marketing;internet marketing;marketing communications;visitor;pilsen;printed materials;tourist;research;website
Abstract: Předložená práce se zaobírá analýzou marketingové komunikace města Plzně se zaměřením na cílovou skupinu návštěvník/turista za pomocí marketingových výzkumů a zvolených metod. Cílem této diplomové práce je analýza tištěných propagačních materiálů města Plzně určených pro návštěvníky a turisty a analýza oficiálního internetového turistického portálu města Plzně. Nejprve jsou v práci vymezena teoretická východiska potřebná pro pochopení dané problematiky se zaměřením na cestovní ruch a marketingovou komunikaci destinace. Po základním představení města jsou další kapitoly práce věnovány samotným analýzám. Analýza tištěných propagačních materiálů se zaobírá dvěma brožurami, které město nabízí svým návštěvníkům a turistům a byla provedena rozborem zvolených brožur a hloubkovými rozhovory s respondenty. Závěr analýzy obsahuje zjištěná data a doporučení na zlepšení. Následuje analýza oficiálního internetového turistického portálu, která je rozdělena do třech samostatných výzkumů rozbor stránek pomocí konkrétních kritérií, eye-tracking a benchmarking. Výstupy jednotlivých výzkumů shrnují zjištěná pozitiva a nedostatky, ze kterých vyplynula doporučení pro zlepšení použitelnosti analyzované internetové stránky. Autorka si vybrala dva konkrétní návrhy, které detailně popisuje. Závěrem je uvedeno celkové shrnutí analyzované oficiální stránky pro turisty.
Abstract in different language: This thesis applies to analysis of promotion of the city of Pilsen focused on target group visitor/tourist using marketing researches and chosen methods. The aim of this thesis is to analyse printed advertising materials for visitors and tourists and to analyse the official internet page for tourists visiting Pilsen. In the beginning of this thesis, theoretical basis needed for understanding of the topic aiming on tourism and marketing communication of a destination is defined. The chapters following basic introduction of Pilsen are dedicated to the actual analyses. The analysis of printed advertising material is focused on two brochures which are offered by the city to its visitors and tourists and was conducted by analysis of the chosen brochures and in-depth interviews with respondents. The conclusion of the analysis includes researched data and ways how to improve the brochures. Following analysis is of the official tourist internet page, which is divided into three separated researches analysis of web pages using specific criterions, eye-tracking and benchmarking. The conclusions of particular researches summarize the positives and drawbacks, which results in suggestion for improving usability of analysed web page. The author chose two specific suggestions that are described in detail. In the end of the thesis there is an overall summary of analysed web page for tourists.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rymusova M._DP.pdfPlný text práce3,29 MBAdobe PDFView/Open
Rymusova_O.pdfPosudek oponenta práce719,27 kBAdobe PDFView/Open
Rymusova_v.pdfPosudek vedoucího práce898,4 kBAdobe PDFView/Open
Rymusova_P.pdfPrůběh obhajoby práce164,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23242

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.