Title: Měření a řízení výkonnosti ve vybraném podniku
Other Titles: Measurement and Performance Management in the selected company.
Authors: Ježková, Renata
Advisor: Dvořáková Lilia, Prof. Ing. CSc.
Referee: Mašek Jan, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23287
Keywords: finanční analýza;ebit (zisk před zdaněním a úroky);eva (ekonomická přidaná hodnota);cfroi;čistá provozní aktiva (noa);wacc (průměrné vážené náklady kapitálu);výkonnost podniku.
Keywords in different language: financial analyses;ebit before tax and increase;economic value added;cfroi;net operating assets (noa);weighted average cost of capital (wacc);company performance.
Abstract: Diplomová práce se zabývá provedením analýzy a zhodnocení měření a řízení výkonnosti konkrétního podniku. V první části jsou rozebrány a kriticky zhodnoceny základní přístupy k měření a řízení podniku. Pozornost byla věnována zhodnocení rozdílů při využívání klasického a moderního přístupu k měření a řízení výkonnosti. Druhá část práce pak obsahuje aplikaci poznatků z teoretické části na konkrétní společnosti. Je provedena finanční analýza pomocí klasických nástrojů a nadále vypočtena a zhodnocena ekonomická přidaná hodnota. Ke zvýšení důvěryhodnosti interpretace výsledků bylo také použito srovnání s konkurencí a odvětvím.
Abstract in different language: My thesis deals with performing the analysis and evaluation of performance measurement and management of the particular company. In the first part are analysed and critical evaluated basic approach to measurement and management of the company. It was focused on evaluation in using classic and modern approach to measurement and management. The second part contains application of findings from theoretic part to particular company. The financial analysis is done helped by classic instrument and it is calculated and evaluated economic value added. For increasing of credibility interpretation results was also used comparison with competitors and lines.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jezkova_20151207.pdfPlný text práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
pv Jezkova.PDFPosudek vedoucího práce579,51 kBAdobe PDFView/Open
po Jezkova.PDFPosudek oponenta práce524,55 kBAdobe PDFView/Open
Jezkova.PDFPrůběh obhajoby práce283,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23287

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.