Title: Právní a ekonomické aspekty založení, vzniku a fungování společnosti s ručením omezeným v podmínkách ČR
Other Titles: Legal and economic aspects of the formation, incorporation and functioning of a limited liability company under the conditions of the Czech Republic
Authors: Kantová, Radka
Advisor: Hruška Zdeněk, Ing. Ph.D.
Referee: Exnerová Šárka, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23289
Keywords: společnost s ručením omezeným;účetnictví;daně;podnikatelský záměr;financování.
Keywords in different language: limited liability company;accounting;taxes;business plan;financing
Abstract: Předložená diplomová práce Právní a ekonomické aspekty založení, vzniku a fungování společnosti s ručením omezeným v podmínkách ČR pojednává o procesu založení a vzniku společnosti s ručením omezeným. Hlavním cílem této práce je založení a vznik v současné době neexistující společnosti Café Charlotte s. r. o. a následné zpracování podnikatelského záměru. Teoretická část je nejdříve zaměřena na obecné charakteristiky obchodních korporací se zřetelem na společnosti s ručením omezeným. Následně jsou charakterizovány náležitosti založení a vzniku společnosti a specifikace daného typu společnosti z hlediska účetnictví a daní. V další části práce jsou získané teoretické poznatky aplikovány do praktického využití. Na což navazuje zpracování podnikatelského záměru, včetně potřebných analýz a zpracování finančního plánu. Poslední část práce je věnována možnostem financování zvoleného podnikatelského záměru.
Abstract in different language: The submitted thesis Legal and economic aspects of the formation, incorporation and functioning of a limited liability company under the conditions of the Czech Republic deal with the process of a formation and incorporation of a limited liability company. The main objective of the thesis is formation and incorporation the non-existent limited liability company Café Charlotte and the elaboration of the business plan. The theoretical part is firstly focused on the general characteristics of the business corporations with a focus on the limited liability companies. Then there are described the requisites of a formation and incorporation of a company and specifics of the given type of company from the accounting and taxes point of view. In the next part of the thesis there are gained theoretical findings applied to the practical use. It is freely followed up with the elaboration of the business plan including necessary analysis and the elaboration of the financial plan. The last part of the thesis is devoted to the options of financing of the chosen business plan.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kantova.pdfPlný text práce1,7 MBAdobe PDFView/Open
pv Kantova.pdfPosudek vedoucího práce856,93 kBAdobe PDFView/Open
po Kantova.pdfPosudek oponenta práce669,15 kBAdobe PDFView/Open
kantova obhaj.pdfPrůběh obhajoby práce247,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23289

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.