Title: Analýza efektivity účetního systému zemědělského podniku
Other Titles: Analysis of the effectiveness of the agricultural company's accounting system
Authors: Polanková, Monika
Advisor: Červený Josef, Ing. Ph.D.
Referee: Hinke Jana, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23295
Keywords: účetní systém;účetnictví;finanční analýza;nákladová analýza;efektivita
Keywords in different language: accounting system;accounting;financial analysis;cost analysis;effectiveness
Abstract: Předložená diplomová práce je zaměřena na analýzu efektivity účetního systému mateřské a dceřiné společnosti zabývající se podnikáním v oblasti zemědělství. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou shrnuty obecné poznatky o účetnictví a účetním systému, účetní legislativě České republiky a Mezinárodních standardech účetního výkaznictví. V praktické části je nejprve charakterizován způsob vedení účetnictví společností, následně je provedena finanční a nákladová analýza v letech 2010 až 2014. Na základě výsledků těchto analýz je zhodnocena a porovnána efektivita obou společností. Hlavním výstupem je posouzení správnosti rozhodnutí majitelů o ukončení podnikání mateřské společnosti a přenesení veškerých podnikatelských aktivit na dceřinou společnost. Na konci práce jsou navržena doporučení pro zlepšení analyzovaného stavu.
Abstract in different language: The submitted diploma thesis is focused on analyzing the effectiveness of the accounting system of parent and subsidiary companies engaged in the business of agriculture. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part summarizes the general knowledge of accounting and accounting system, accounting legislation of the Czech Republic and International Financial Reporting Standards. The practical part includes characterization of the method of accounting which is used in companies, financial and cost analysis between 2010 and 2014. According to results of these analyzes the effectiveness of both companies is evaluated and compared. The main outcome of the thesis is the assessment of the correctness of decision of closing the parent company and transferring all business activities into subsidiary company which business owners made. At the end of the thesis are proposed recommendations for improvement of the analyzed situation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Analyza efektivity ucetniho systemu zemedelskeho podniku_Polankova.pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
pv polankova.pdfPosudek vedoucího práce587,19 kBAdobe PDFView/Open
polankova po.pdfPosudek oponenta práce549,93 kBAdobe PDFView/Open
polankova obhaj.pdfPrůběh obhajoby práce226,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23295

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.