Title: Optimalizace systému výrobkového auditu ve společnosti SGSČR
Other Titles: System optimization of product audit in SGSCR company
Authors: Turková, Hana
Advisor: Krechovská Michaela, Ing. Ph.D.
Referee: Andrt Jan, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23301
Keywords: společnost sgsčr;auditing;výrobkový audit;systém managementu;analýza průběhu;optimalizace systému
Keywords in different language: company sgscr;the auditing;the product audit;management system;analysis during;the system optimization
Abstract: Tématem této diplomové práce je Optimalizace systému výrobkového auditu ve společnosti SGSČR. Nejprve je úvod práce zaměřen na porozumění všeobecného definování auditingu, jeho činností, typů a cílů. Následuje vysvětlení již konkrétního typu auditu, tedy výrobkového auditu, který je dále analyzován ve společnosti SGSČR. Charakteristika společnosti SGSČR je vysvětlena ihned po úvodní části práce. Po seznámení s klíčovou společností zabývající se výrobou je dále specifikován systém managementu a auditů kvality využívané v tomto podniku. Tato specifikace je důležitá pro pochopení činnosti výrobkového auditu, který je následně detailně analyzován. V závěru práce po důkladné analýze průběhu výrobkového auditu jsou definovány nalezené nedostatky a problémy během průběhu činnosti auditu. Po tomto vymezení jsou navržena vhodná doporučení pro zlepšení a zefektivnění činnosti výrobkového auditu, tak aby nemuselo dojít k radikálním a nákladným změnám.
Abstract in different language: The theme of the thesis is the System optimization of product audit in SGSCR company. First, the introduction of the thesis focuses on the understanding a general definition of auditing, its activities, types and goals. Following is the explanation of the concrete type of audit - the product audit - which is further analyzed in the company SGSCR. Characteristic of the company SGSCR is explained immediately after the introductory part of the thesis. After a meeting with the key company engaged in the production we are further specified management system and quality audits used in this company. This specification is important to understand the operation of product audit, which is then analyzed in detail. In conclusion, after a thorough analysis during product audit are defined found shortcomings and problems during the course of the audit activities. Following this definition are designed appropriate recommendations to improve and streamline the activities of product audit, so that may not be radical and costly changes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Turkova_DP.pdfPlný text práce2,82 MBAdobe PDFView/Open
po turkova.pdfPosudek oponenta práce537,32 kBAdobe PDFView/Open
turkova pv.pdfPosudek vedoucího práce517,89 kBAdobe PDFView/Open
turkova obhaj.pdfPrůběh obhajoby práce230,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23301

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.