Title: Řízení vztahů se zákazníkem a jeho význam pro posílení\nl{} konkurenceschopnosti podniku
Other Titles: Customer relationship management and its importance for strengthening the company's competitiveness
Authors: Baksová, Eva
Advisor: Pavlák Miroslav, Ing. Ph.D.
Referee: Hořanová-Štenglová Monika, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23323
Keywords: crm;zákazník;konkurence;spokojenost zákazníka
Keywords in different language: crm;customer;competition;customer satisfaction
Abstract: Předložená práce na téma "Řízení vztahů se zákazníkem a jeho význam pro posílení konkurenceschopnosti podniku" pojednává o tom, jak by se firma měla nejlépe chovat ke svým zákazníkům. Cílem této bakalářské práce je navrhnout určitá opatření ke zlepšení vztahů firmy ke svým zákazníkům. V první kapitole jsou definovány pojmy, které se týkají CRM a zákazníka. Ve druhé kapitole je popsána firma WIA s.r.o. a její nabízené služby. Dále je vypracována PEST analýza podniku. Ve třetí kapitole je zhodnoceno dotazníkové šetření, které je zaměřeno na spokojenost zákazníků firmy WIA s.r.o. Dále je vypracována SWOT analýza na základě výsledků dotazníku. Čtvrtá kapitole se týká návrhů opatření ke zlepšení vztahů firmy se svými zákazníky. Jsou zde vybrány dvě slabé stránky, které vyplynuly ze SWOT analýzy.
Abstract in different language: The bachelor thesis "Customer relationship management and its importance for strengthening the company's competitiveness" discusses how the company should behave to their customers. The Bachelor thesis´s objective is to propose certain actions to improve the company´s relationship with their customers. In the first part, there are defined terms regarding CRM and a customer. In the second part, the company called WIA, s.r.o. and its services are described. There is also PEST analysis of the company. In the third part, there is an evaluation of a survey targeted on customers´ satisfaction with the company WIA, s.r.o. There is also a SWOT analysis that was created on the base of the survey I mentioned before. The fourth part, there are actions to improve the relationship between the company and their customers. There are selected two weak sites that came out from the SWOT analysis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rizeni vztahu se zakaznikem a jeho vyznam pro posileni konkurenceschopnosti podniku.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Baksova E. - V.PDFPosudek vedoucího práce578,79 kBAdobe PDFView/Open
Baksova E. - O.PDFPosudek oponenta práce537,8 kBAdobe PDFView/Open
Baksova E. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce261,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23323

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.