Title: Řešení dopravní úlohy v podniku
Other Titles: The solution to the transport role in the enterprice
Authors: Třešňáková, Petra
Advisor: Gladavská Lenka, Mgr. D.E.A.
Referee: Říhová Pavla, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23338
Keywords: lineární programování;matematický model;dopravní úloha;metoda sz rohu;indexová metoda;vogelova aproximační metoda;doplněk řešitel
Keywords in different language: linear programming;mathematical model;transportation problem;northwest corner method;least cost method;vogel´s approximation method;complement solver
Abstract: Bakalářská práce se zabývá definováním dopravních úloh lineárního programování a jejich využitím v praxi. Práce se skládá z teoretické a praktické části, je členěna do čtyř kapitol. První kapitola popisuje základní pojmy lineárního programování a teoretické přístupy k řešení dopravních úloh. Je zde vysvětleno sestavení obecného modelu LP a představeny metody řešení dopravních úloh jako jsou Indexová metoda a Vogelova aproximační metoda. Druhá kapitola představuje společnost KMK Granit a.s. a definuje zadání reálného dopravního problému. Ve třetí kapitole je sestaven matematický model úlohy, pomocí doplňku Řešitel v MS Excel je nalezeno a popsáno optimální řešení úlohy. Poslední kapitola je věnována vyhodnocení získaných dat a následným doporučením pro společnost.
Abstract in different language: The Bachelor´s thesis deals with defining transportation problem in linear programming and it´s application in practice. The thesis consists of the theoretical and practical part and it is segmented into four chapters. In the first chapter there are explained basic terms in linear programming as well as theoretical approaches to solving a transportation problem. There is described composition of general model LP and also presented methods of transportation problem solving like least Cost Method and Vogel ´s Approximation Method. The second chapter presents a selected company KMK Granit a.s. and defines assingnment of real transportation problem of this company. In the third chapter there is formed mathematic model of the problem which is solved with the aid of MS Excel complement Solver. There is also a description of the optimal solution. The last chapter is dedicated to evaluation of ascertained data and subsequent suggestions for the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Tresnakova,Petra.pdfPlný text práce611,54 kBAdobe PDFView/Open
Tresnakova P. - V.PDFPosudek vedoucího práce881,11 kBAdobe PDFView/Open
Tresnakova P. - O.PDFPosudek oponenta práce613,21 kBAdobe PDFView/Open
Tresnakova P. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce190,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23338

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.