Title: Řízení projektové komunikace
Other Titles: Management of project communication
Authors: Kačerová, Ilona
Advisor: Jermář Milan, PhDr. Ph.D.
Referee: Egerová Dana, Doc. PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23359
Keywords: projekt;projektové řízení;komunikace;plán komunikace
Keywords in different language: project;project management;communication;communication plan
Abstract: Předložená práce je zaměřena na projekt a jeho komunikační strategie. Je rozdělena na dvě části, část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá teoretickým základem dané problematiky. Je zde vysvětlena oblast projektového řízení a komunikace. Teorie komunikace popisuje základní pojmy, následně je rozdělena na externí, interní a projektovou komunikaci podniku. V praktické části je teoretický základ aplikován do praxe, konkrétně na projekt "Automobil zdravotní silniční sanita" ve společnosti MEDTEC- VOP, spol. s.r.o. Společnost je zde stručně představena. Následně se práce zabývá analýzou projektu s detailnějším zaměřením na projektovou komunikaci. Z výsledků analýzy jsou navržena určitá opatření pro zlepšení nejenom projektové komunikace, ale projektového řízení v podniku vůbec.
Abstract in different language: The presented bachelor thesis is focused on a project and its communication strategies. It is divided into two parts, a theoretical part and a practical part. The theoretical part is focused on a theoretical basis of the given issue. It explains the field of project management and communication. The theory of communication describes the basic facts, follow up with the problematice of external, internal and project communication in a company. In the practical part of the thesis the theoretical base is applied to practice, specifically to the project "Ambulance car" in MEDTEC VOP, spol. s.r.o. company. The practical part containts a brief presentation of the company. The thesis is concerned with analysis of the project and it is described the project communication in detail. From the results of the analysis, there are suggested some improvement not only for the project communication, but also for the project management.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kacerova Ilona_K13B0194P.pdfPlný text práce2,41 MBAdobe PDFView/Open
BP_Kacerova_VP_SPR.pdfPosudek vedoucího práce634,61 kBAdobe PDFView/Open
BP_Kacerova_OP_SPR.pdfPosudek oponenta práce722,96 kBAdobe PDFView/Open
BP_Kacerova.PDFPrůběh obhajoby práce1,3 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23359

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.