Title: Rozpočet personálních nákladů v podniku ve vazbě na jeho strategii rozvoje
Other Titles: The budget of staff costs in the company in relation to its development strategy
Authors: Hnátová, Ilona
Advisor: Pavlák Miroslav, Ing. Ph.D.
Referee: Jermář Milan, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23365
Keywords: personální náklady;řízení nákladů;členění nákladů;strategie podniku;analýza;vývoj;struktura;náklady;výnosy;model
Keywords in different language: personnel costs;cost control;cost breakdown;corporate strategy;analysis;development;structure;costs;revenues;model
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o rozvoji personálních nákladů a jeho strategii. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy, týkající se nákladů. V části praktické, je sestavena analýza výkazu zisku a ztrát, dále model, který zobrazuje měsíční řízení nákladů.
Abstract in different language: This bachelor thesis discusses the development of personnel costs and its strategy. The theoretical part explains the basic notions relating to costs. In the practical part, is compiled analysis of profit and loss, as well as a model that shows the monthly cost management.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Hnatova_K13B0467P.pdfPlný text práce20,41 MBAdobe PDFView/Open
Hnatova I. - V.PDFPosudek vedoucího práce615,51 kBAdobe PDFView/Open
Hnatova I. - O.PDFPosudek oponenta práce615,71 kBAdobe PDFView/Open
Hnatova I. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce247,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23365

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.