Název: Zahájení podnikatelské činnosti na základě konkrétního podnikatelského záměru
Další názvy: Commencing the business activity based on a specific business plan
Autoři: Císařová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Skálová Petra, Ing. Mgr. Ph.D.
Oponent: Taušl Procházková Petra, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23381
Klíčová slova: založení s. r. o.;zahájení podnikání;podnikatelský plán
Klíčová slova v dalším jazyce: founding s. r. o.;conduct of business;business plan
Abstrakt: Práce je zaměřena na posouzení podnikatelského záměru založení společnosti Lyžáček. V teoretické části práce jsou uvedeny základní pojmy objasňující problematiku podnikání a přehled právních forem podnikání v ČR. Další část práce je věnována zahájení podnikatelské činnosti. Jsou zde popsány jednotlivé kroky, které je potřeba při zakládání společnosti provést. Poté je vypracován podrobný podnikatelský plán Lyžáček s. r. o.. Plán je rozdělen do několika bodů. Ke každému bodu je zpracována teoretická část, která je následně aplikována na zakládanou společnost. Součástí plánu je popis podnikatelského záměru, průzkum trhu, podniková strategie, marketingový plán a finanční plán. V závěru práce jsou zhodnocena rizika a možnosti budoucího rozvoje společnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: Submitted thesis is focused on appraisal business plan of founding a company Lyžáček. Basic concepts explaining issues of entrepreneurship and overview of legal forms of business in the Czech Republic are stated in the theoretical part. Another part is devoted to business start-ups. There are described various steps that need to be done in setting up the company. Then the elaborated business plan Lyžáček s. r. o. is worked up. The plan is divided into several points. For each item is prepared a theoretical part which afterwards is applied to a founding company. The plan includes a description of business intention, market research, company strategy, marketing plan and financial plan. In conclusion the risks and possibilities of future development are evaluated.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_cisarova_tereza_K13B0017P.pdfPlný text práce2,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_CisarovaT_OP.pdfPosudek oponenta práce748,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_CisarovaT_VP.pdfPosudek vedoucího práce653,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_CisarovaT.PDFPrůběh obhajoby práce1,45 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/23381

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.