Title: Zahájení podnikatelské činnosti na základě konkrétního podnikatelského záměru
Other Titles: Commencing the business activity based on a specific business plan
Authors: Císařová, Tereza
Advisor: Skálová Petra, Ing. Mgr. Ph.D.
Referee: Taušl Procházková Petra, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23381
Keywords: založení s. r. o.;zahájení podnikání;podnikatelský plán
Keywords in different language: founding s. r. o.;conduct of business;business plan
Abstract: Práce je zaměřena na posouzení podnikatelského záměru založení společnosti Lyžáček. V teoretické části práce jsou uvedeny základní pojmy objasňující problematiku podnikání a přehled právních forem podnikání v ČR. Další část práce je věnována zahájení podnikatelské činnosti. Jsou zde popsány jednotlivé kroky, které je potřeba při zakládání společnosti provést. Poté je vypracován podrobný podnikatelský plán Lyžáček s. r. o.. Plán je rozdělen do několika bodů. Ke každému bodu je zpracována teoretická část, která je následně aplikována na zakládanou společnost. Součástí plánu je popis podnikatelského záměru, průzkum trhu, podniková strategie, marketingový plán a finanční plán. V závěru práce jsou zhodnocena rizika a možnosti budoucího rozvoje společnosti.
Abstract in different language: Submitted thesis is focused on appraisal business plan of founding a company Lyžáček. Basic concepts explaining issues of entrepreneurship and overview of legal forms of business in the Czech Republic are stated in the theoretical part. Another part is devoted to business start-ups. There are described various steps that need to be done in setting up the company. Then the elaborated business plan Lyžáček s. r. o. is worked up. The plan is divided into several points. For each item is prepared a theoretical part which afterwards is applied to a founding company. The plan includes a description of business intention, market research, company strategy, marketing plan and financial plan. In conclusion the risks and possibilities of future development are evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_cisarova_tereza_K13B0017P.pdfPlný text práce2,12 MBAdobe PDFView/Open
BP_CisarovaT_OP.pdfPosudek oponenta práce748,15 kBAdobe PDFView/Open
BP_CisarovaT_VP.pdfPosudek vedoucího práce653,28 kBAdobe PDFView/Open
BP_CisarovaT.PDFPrůběh obhajoby práce1,45 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23381

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.