Title: Vliv okolí podniku na konkrétní podnik
Other Titles: The influence of surroundings on a specific company
Authors: Kocová, Kateřina
Advisor: Šimonová Lenka, Ing.
Referee: Jermář Milan, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23390
Keywords: okolí podniku;vnitřní prostředí;makroprostředí;porterův model konkurenčního prostředí;swot analýza
Keywords in different language: company's surroundings;inner environment;macro environment;porter's five forces model;swot analysis
Abstract: Tématem předložené práce je Vliv okolí podniku na konkrétní podnik. Vybraným podnikem je společnost SYSTHERM s.r.o. Cílem práce je zhodnotit vliv prvků vnějšího i vnitřního prostředí na společnost a v návaznosti na to navrhnout opatření, která by napomohla zvýšit konkurenceschopnost společnosti. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy a vysvětleny analýzy, které jsou v praktické části aplikovány na vybranou společnost. Pro analýzu makroprostředí je využito tří hledisek. Mikroprostředí je analyzováno pomocí Porterova modelu konkurenčního prostředí. Na závěr strategické analýzy je provedena SWOT analýza. Po vyplynutí silných a slabých stránek a příležitostí a hrozeb je identifikována strategie podniku. Pro podpoření konkurenceschopnosti jsou na závěr práce uvedeny tři možná opatření.
Abstract in different language: The topic of submitted work is The influence of surroundings on a specific company. Chosen a specific company is SYSTHERM s.r.o. Aim of the work is to evaluate impact of elements of both inner and outer environ on the company and consequently to propose steps which could intensify the level of its competition. The bachelor thesis is divided into the theoretical and practical parts. The theoretical part defines the basic terms and explains analysis which are applied to the chosen company. For analysis of the macro environment are used three aspects. Micro environment is analysed with application of the Porter's five forces model. SWOT analysis is carried out in conclusion. The business strategy is identified after emerging strengths and weaknesses as well as opportunities and threats. Three possible steps are introduced to achieve the competitive intensity.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace k odevzdani.pdfPlný text práce1,75 MBAdobe PDFView/Open
BP_Kocova_OP.pdfPosudek oponenta práce577,86 kBAdobe PDFView/Open
BP_Kocova_VP.pdfPosudek vedoucího práce750,2 kBAdobe PDFView/Open
BP_Kocova0001.PDFPrůběh obhajoby práce1,46 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23390

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.