Title: Zhodnocení ekonomické situace podniku
Other Titles: The Evaluation of Economic Situation of the Business Organization
Authors: Míšková, Martina
Advisor: Skálová Petra, Ing. Mgr. Ph.D.
Referee: Pavlák Miroslav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23402
Keywords: finanční analýza;horizontální analýza;vertikální analýza;poměrové ukazatele;swot analýza
Keywords in different language: financial analysis;horizontal analysis;vertical analysis;analysis of financial ratios;swot analysis
Abstract: Předložená práce je zaměřena na zhodnocení ekonomické situace společnosti Škoda JS a.s. za období 2010 2014. Na základě výsledků finanční analýzy a SWOT analýzy jsou navrženy opatření vedoucí ke zlepšení ekonomické situace společnosti. Práce je rozdělena do sedmi kapitol a využívá poznatky získané z odborné literatury a informace poskytnuté ze společnosti Škoda JS a.s. Jako první je představena společnost Škoda JS a.s. včetně charakteristiky jejího okolí. Následuje teoretická a praktická finanční analýza, která zahrnuje mimo jiné horizontální a vertikální analýzu a analýzu poměrových ukazatelů. Další část obsahuje SWOT analýzu, která definuje slabé a silné stránky, příležitosti a hrozby společnosti. V závěru bakalářské práce se nachází celkové shrnutí výsledků provedených analýz včetně návrhů na jejich zlepšení.
Abstract in different language: The submitted bachelor thesis is focused on the evaluation of economic situation of Škoda JS Ltd. company in the period of 2010 to 2014. On the basis of results of financial analysis and SWOT analysis are propounding measures which improve the economic situation of the company. The work is divided into seven chapters and uses knowledge gained from professional literature and information provided from Škoda JS Ltd company. At the beginning the company is introduced together with its business environment. Following part contains theoretical and practical financial analysis which includes horizontal and vertical analysis and analysis of financial ratios. Another part is dedicated to SWOT analysis which defines the strengths and weaknesses, opportunities and threats of the company. In the conclusion there is summary of realized analysis including propounding measures for its improvement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Miskova_K13B0073P.pdfPlný text práce1,85 MBAdobe PDFView/Open
BP_Miskova_OP.pdfPosudek oponenta práce597,82 kBAdobe PDFView/Open
BP_Miskova_VP.pdfPosudek vedoucího práce615,28 kBAdobe PDFView/Open
BP_Miskova.PDFPrůběh obhajoby práce1,41 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23402

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.