Název: Zhodnocení ekonomické situace podniku
Další názvy: The evaluation of economic situation of the business organization
Autoři: Vorlíková, Magdalena
Vedoucí práce/školitel: Šimonová Lenka, Ing.
Oponent: Pavlák Miroslav, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23415
Klíčová slova: finanční analýza;horizontální analýza;vertikální analýza;analýza poměrových ukazatelů;analýza rozdílových ukazatelů;analýza soustav ukazatelů
Klíčová slova v dalším jazyce: financial analysis;horizontal analysis;vertical analysis;ratio analysis;analysis of differential indicators;analysis of system parameters
Abstrakt: Tématem bakalářské práce je zhodnocení ekonomické situace podniku společnosti PPG Deco Czech a.s. V první kapitole je uvedena charakteristika zvoleného podniku. Další část práce se zabývá finanční analýzou. Tato kapitola vysvětluje pojem finanční analýza, charakterizuje jednotlivé uživatele finanční analýzy, zdroje dat pro finanční analýzu a také metody finanční analýzy. Dále se zaměřuje na ukazatele finanční analýzy, mezi které patří absolutní ukazatele, poměrové ukazatele, rozdílové ukazatele a soustavy ukazatelů. Teoretická část práce se plynule prolíná s praktickou částí. Údaje potřebné k výpočtu výsledných hodnot v praktické části jsou získány z finančních výkazů společnosti za roky 2011 - 2014. Ve třetí kapitole se nachází zhodnocení ekonomické situace firmy PPG Deco Czech a.s. Poslední část práce je věnována navrhovaným změnám vedoucím ke zlepšení finanční situace podniku.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of the thesis is to evaluate the economic situation of the company PPG Deco Czech a.s. The first chapter describes characteristics of the selected company. Another part of the work deals with the financial analysis. This chapter explains the term financial analysis, describes individual users of the financial analysis, data sources for the financial analysis and methods of the financial analysis. It also focuses on indicators of the financial analysis, to which belong absolute indicators, ratio indicators, differential indicators and system of indicators. The theoretical part continuously mingles with the practical part. The data needed to calculate the resulting values in the practical part are obtained from the Company's financial statements for the years 2011 - 2014. In the third chapter there is the evaluation of the economic situation of the company PPG Deco Czech a.s. The last part of the thesis is dedicated to suggested changes leading to improve the financial situation of the company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Vorlikova.pdfPlný text práce1,75 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_Vorlikova_VP.pdfPosudek vedoucího práce649,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_Vorlikova_OP_SPR.pdfPosudek oponenta práce588,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_Vorlikova.PDFPrůběh obhajoby práce1,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/23415

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.