Title: Analýza marketingový aktivit konkrétního podniku
Other Titles: Analysis of marketing activities of specific company
Authors: Krejčí, Petr
Advisor: Tlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Králová Lenka, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23433
Keywords: marketing;marketingový mix;komunikační mix;komunikační média;propagace;reklama;podpora prodeje;public relations;osobní prodej;b2b;b2c
Keywords in different language: marketing;marketing mix;communication mix;communication media;promotion;advertising;sales support;public relations;personal selling;b2b;b2c
Abstract: Předkládaná bakalářská práce v teoretické rovině analyzuje téma marketingu a v rámci této tématiky se dále zabývá sektory B2B a B2C trhu. Autor práce se nejdříve věnuje definicím marketingu a dále pracuje s pojmem marketingový mix v podobě konkrétnějšího rozboru pojmu 4P marketingu. Závěr teoretické části je věnován problematice komunikačního mixu. Další kapitoly práce mapují marketing v praktickém kontextu zvoleného podniku TECHMOBIL CHEB s.r.o. Následně text hodnotí minulé a současné marketingové aktivity společnosti ve struktuře 4P marketingového mixu a využití reklamního potenciálu podniku. Hlavního cíle této bakalářské práce autor textu dosahuje prostřednictvím vlastního dotazníkového šetření, s jehož pomocí formuluje praktická doporučení ohledně marketingových aktivit pro zvolenou firmu.
Abstract in different language: In its theoretical level, this bachelor thesis analyses the topic of marketing and further deals with market sectors B2B and B2C. Firstly, the author examines various definitions of marketing and then works with the marketing mix topic. In terms of deeper analysis the concept of 4P of marketing mix is delineated. The conclusion of the theoretical part is devoted to issues of communication mix. Following chapters present marketing in a practical context of the selected company TECHMOBIL CHEB Ltd. Subsequently text evaluates the past and present marketing activities of this company according to the structure of 4P of marketing mix. Advertising potential of the company is then thoroughly examined. The main objective of this thesis is achieved through author's own questionnaire survey by means of which some practical recommendations on the marketing activities for the selected company are formulated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Krejci_Petr_K13B0418P.pdfPlný text práce3,35 MBAdobe PDFView/Open
Krejci P. - V.PDFPosudek vedoucího práce699,84 kBAdobe PDFView/Open
Krejci P. - O.PDFPosudek oponenta práce618,99 kBAdobe PDFView/Open
Krejci P. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce242,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23433

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.