Název: Analýza marketingový aktivit konkrétního podniku
Další názvy: Analysis of marketing activities of specific company
Autoři: Krejčí, Petr
Vedoucí práce/školitel: Tlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
Oponent: Králová Lenka, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23433
Klíčová slova: marketing;marketingový mix;komunikační mix;komunikační média;propagace;reklama;podpora prodeje;public relations;osobní prodej;b2b;b2c
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing;marketing mix;communication mix;communication media;promotion;advertising;sales support;public relations;personal selling;b2b;b2c
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce v teoretické rovině analyzuje téma marketingu a v rámci této tématiky se dále zabývá sektory B2B a B2C trhu. Autor práce se nejdříve věnuje definicím marketingu a dále pracuje s pojmem marketingový mix v podobě konkrétnějšího rozboru pojmu 4P marketingu. Závěr teoretické části je věnován problematice komunikačního mixu. Další kapitoly práce mapují marketing v praktickém kontextu zvoleného podniku TECHMOBIL CHEB s.r.o. Následně text hodnotí minulé a současné marketingové aktivity společnosti ve struktuře 4P marketingového mixu a využití reklamního potenciálu podniku. Hlavního cíle této bakalářské práce autor textu dosahuje prostřednictvím vlastního dotazníkového šetření, s jehož pomocí formuluje praktická doporučení ohledně marketingových aktivit pro zvolenou firmu.
Abstrakt v dalším jazyce: In its theoretical level, this bachelor thesis analyses the topic of marketing and further deals with market sectors B2B and B2C. Firstly, the author examines various definitions of marketing and then works with the marketing mix topic. In terms of deeper analysis the concept of 4P of marketing mix is delineated. The conclusion of the theoretical part is devoted to issues of communication mix. Following chapters present marketing in a practical context of the selected company TECHMOBIL CHEB Ltd. Subsequently text evaluates the past and present marketing activities of this company according to the structure of 4P of marketing mix. Advertising potential of the company is then thoroughly examined. The main objective of this thesis is achieved through author's own questionnaire survey by means of which some practical recommendations on the marketing activities for the selected company are formulated.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Krejci_Petr_K13B0418P.pdfPlný text práce3,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krejci P. - V.PDFPosudek vedoucího práce699,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krejci P. - O.PDFPosudek oponenta práce618,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krejci P. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce242,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/23433

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.