Title: Aplikace trendů personálního marketingu v podnikové praxi
Other Titles: Personal marketing trends application in company practice
Authors: Jílková, Zuzana
Advisor: Mičík Michal, Ing.
Referee: Ovesleová Hana, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23462
Keywords: personální marketing;kariérní stránky;zaměstnanecké benefity;employer branding;sociální sítě
Keywords in different language: human resources marketing;employer branding;employee benefits;social networks;career website
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá aplikacemi trendů personálního marketingu v podnikové praxi. Zdrojem pro teoretickou část jsou odborné články a publikace. Praktická část této bakalářské práce se skládá ze dvou částí. První část se věnuje analýze trendů personálního marketingu ve vybraných firmách na internetových stránkách. Nástroje sloužící k budování image společnosti jsou hodnoceny dle vytvořené metodiky. Cílem je analýza uplatnění personálního marketingu ve velkých společnostech a zjištění nástrojů, kterých využívají jako konkurenční výhody pro nábor zaměstnanců. Na základě zjištěných údajů se navrhnou doporučení, která pomohou zlepšit pověst společnosti a její prezentaci. Druhá část hodnotí personální marketing v náhodně vybraných společnostech pomocí dotazníkového šetření. Cílem práce je analýza personálního marketingu ve vybraných společnostech a zhodnocení postoje společností k personálnímu marketingu. Na základě zjištěných údajů bude zjištěná situace zhodnocena a budou navrženy změny k jejímu zlepšení.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the implementation of trends of personal marketing in the field of business practice. As a source for the theoretical part professional articles and publications were used. Practical part of this thesis is divided into two parts. The first one deals with the analysis of trends of personal marketing within the chosen companies and through their career websites. Tools used for company image building are evaluated according to the corresponding methodology. The aim of this thesis is to analyze an application of the personal marketing in large companies and also look for tools which can be used for gaining competitive advantages in the field of employee recruitment. In this thesis recommendation to improve the company´s reputation and its presentation based on collected data are proposed. The second part of this work evaluates personal marketing within randomly selected companies through the questionnaire survey. The aim of this part of the work is to carry out an analysis of personal marketing within the chosen company and to evaluate corporate attitude of the company towards personal marketing. Based on collected data, suggestions to improve the current situation are made.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zuzana Jilkova - Aplikace trendu personalniho marketingu.pdfPlný text práce1,6 MBAdobe PDFView/Open
Jilkova_V.pdfPosudek vedoucího práce651,78 kBAdobe PDFView/Open
Jilkova_O.pdfPosudek oponenta práce636,88 kBAdobe PDFView/Open
Jilkova_P.pdfPrůběh obhajoby práce193,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23462

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.