Title: Analýza efektivnosti výroby ve vybraném podniku
Other Titles: Analysis of effectiveness in selected company
Authors: Schleissová, Jana
Advisor: Mičudová Kateřina, Ing. Ph.D.
Referee: Cimler Petr, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23475
Keywords: celková produktivita;parciální produktivita;ekonomická přidaná hodnota;vstup;výstu
Keywords in different language: total factor productivity;partial productivity;economic value added;input;output
Abstract: Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou celkové produktivity. Teoretická a praktická část v práci nejsou odděleny, ale postupně se v každé kapitole prolínají. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení pojmů zejména z oblasti celkové produktivity, parciální produktivity a vliv změn produktivity na tvorbu ekonomické přidané hodnoty EVA. V praktické části lze nalézt výpočty ukazatelů produktivity.
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with problems of global productivity. Theoretical part and practical part of the thesis are not separated but they are permeating in each chapter. Theoretical part is focused on explanation of terms which are connected with global productivity, partial productivity and impact of productivity changes on formation economic value added EVA. Practical part is focused on computations of productivity.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Schleissova.pdfPlný text práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
Schleissova_V.pdfPosudek vedoucího práce638,1 kBAdobe PDFView/Open
Schleissova_O.pdfPosudek oponenta práce774,85 kBAdobe PDFView/Open
Schleissova_P.pdfPrůběh obhajoby práce193,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23475

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.