Title: Plánování výstavby vodního díla Křivoklát v kontextu vývoje společnosti
Other Titles: Planning of the Křivoklát water work in the context of society development
Authors: Kmeť, Michal
Advisor: Kopp Jan, RNDr. Ph.D.
Referee: Ježek Jiří, Doc. RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23497
Keywords: vodní dílo křivoklát;berounka;chko křivoklát;vývoj sídel
Keywords in different language: water work křivoklát;berounka;chko křivoklátsko;development of settlements
Abstract: V bakalářské práci se sleduje historie plánování Vodního díla Křivoklát v kontextu vývoje společnosti. Důležité je, že toto téma je velice aktuální a probírá se i v současnosti. Cílem práce bylo zjistit měnící se účel výstavby ze socioekonomického hlediska a druhým cílem bylo zjistit dopady plánování na rozvoj okolních obcí, regionu. První cíl byl posuzován kabinetním výzkumem několika plánů, které poté byly porovnány podle funkcí, velikosti a období jejich vzniku. K tomu byla využita i tabulka, aby byly tyto atributy ještě lépe porovnatelné. Druhý cíl byl plněn vybráním několika vesnic a jejich porovnáním z hlediska vývoje počtu obyvatel a počtu domů v letech 1900 až 2011. K vypracování cíle, také pomohla studie IEEP o hájení území, kde byly výsledky o rozvoji území v obcích, které by mohly být ovlivněny možností výstavby přehrady, porovnány s výsledky zjištěnými v rámci bakalářské práce. Závěrem byla zhodnocena celá bakalářská práce, včetně teorie na možnou budoucnost Křivoklátska a přehrady.
Abstract in different language: The thesis focuses on historical planning of the Křivoklát water work in the context of society development. Important is that this topic is still topical and it is discussed in present days. First target of thesis was to find out changing of purpose of construction from the point of view of socioeconomic and second target was to find out impact of development planning of surrounding villages and region. First target was judged by research of several plans, which were compared according to function, size and time of the origins. For better comparison, it was used also table of attributes. Second target was fulfilled by selecting several villages and their comparison from the point of view of population development and number of homes between years 1900 and 2011. Study IEEP about defending area, which contains results about area development in villages, helped me to finish this target. The results could be influenced by construction of dam and then compare with results of my thesis. In the end, my thesis were evaluate including theory about possible future of Křivoklátsko and the dam.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Michal Kmet.pdfPlný text práce2,73 MBAdobe PDFView/Open
Kmet-p.oponenta.pdfPosudek oponenta práce609,41 kBAdobe PDFView/Open
Kmet-p.vedouciho.PDFPosudek vedoucího práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Kmet.PDFPrůběh obhajoby práce421,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23497

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.