Title: Rozvojové země v kontextu globálních problémů a proměna jejich makroekonomických ukazatelů v období "rozvojových cílů tisíciletí"
Other Titles: Developing countries in the context of global issues and tranformation of their macroeconomic indicators in "Millennium Development Goals" period
Authors: Kašparová, Kamila
Advisor: Preis Jiří, RNDr. Ph.D.
Referee: Ježek Jiří, Doc. RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23504
Keywords: globální problémy;rozvojové země;rozvojové cíle tisíciletí;cíle udržitelného rozvoje
Keywords in different language: global problems;developing countries;millennium development goals;sustainable development goals
Abstract: Výše uvedená práce se zabývá vyhodnocováním dat Rozvojových cílů tisíciletí. K porovnávání byla určená data z roku 2000, cílový rok se lišil dle jejich dostupnosti. Kvůli časovému rozdílu deseti let se výsledky z OSN od výsledků této práce budou lišit. Hlavní metodou bylo porovnávání dat. Mezi nízko-příjmovými státy, které byly objektem zkoumání, nejlépe dopadla Rwanda, další byly Burundi a Kambodža. Nejhůře dopadly země Guinea-Bissau, Jižní Súdán, Komory, Mosambik, Severní Korea. Většině států se podařilo zvrátit šíření HIV/AIDS, naopak žádná země nedokázala snížit mateřskou úmrtnost o ?. Celkově více než 2/3 států nízkopříjmových zemí se staly v plnění cílů neúspěšné. Na výsledky práce lze za patnáct let navázat vyhodnocováním Cílů udržitelného rozvoje, končící rokem 2030. Byl by tak monitorovaný úsek třiceti let v řadě a výsledky snah celého světa by byly lépe pozorovatelné
Abstract in different language: The bachelor thesis is focusing on evaluation of data from Millennium Development Goals. The basis for data was set to 2000 year and the aiming goal vary due to their availability. The results from OSN are different compare to research results due to time difference. The main method in the bachelor thesis was data observing. The object of the research were low-income countries where the best position got Rwanda, Burundi and Cambodia. On the other side of scale were Guinea-Bissau, South Sudan, Comoros, Mozambique and the North Korea. Nearly all developing countries were able to reduce spreading of HIV/AIDS on the second hand the infant mortality was not even reduced for ?. Overall more than 23 of low-income countries fail at fulfilling set goals. It is possible to continue with researched data for project Sustainable Development Goals finishing in 2030. Results of the World effort of 30 years would be better observed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
merged_document_8.pdfPlný text práce2,91 MBAdobe PDFView/Open
Kasparova.-p.vedouciho.PDFPosudek vedoucího práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Kasparova-p.oponenta.pdfPosudek oponenta práce535,62 kBAdobe PDFView/Open
Kasparova.PDFPrůběh obhajoby práce492,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23504

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.