Název: Motivování zaměstnanců v organizaci
Další názvy: The Motivation of Employees at an Organization
Autoři: Dvořáková, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Pavlák Miroslav, Ing. Ph.D.
Oponent: Singerová Jitka, Ing.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23521
Klíčová slova: klíčová slova: motiv;motivace;stimul;motivační program;zaměstnanecké benefity
Klíčová slova v dalším jazyce: keywords: motive;motivation;stimulus;motivation programme;employees? benefits
Abstrakt: Dvořáková, M. Motivace zaměstnanců v organizaci. Bakalářská práce. Cheb: Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 69 s., 2013 Klíčová slova: motiv, motivace, stimul, motivační program, zaměstnanecké benefity Předložená bakalářská práce se zabývá tématem motivování zaměstnanců v organizaci, konkrétně ve společnosti Moser, a. s. Karlovy Vary. Cílem této bakalářské práce bylo zjistit současný stav motivačního programu ve společnosti Moser, a. s. a jak jsou s tímto motivačním programem spokojeni zaměstnanci společnosti. Bylo zjišťováno, s čím jsou zaměstnanci spokojeni, s čím jsou naopak nespokojeni, co by chtěli změnit. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že zaměstnanci jsou téměř se současným motivačním programem spokojeni. Bakalářská práce obsahuje 5 kapitol. První kapitola se zabývá teoretickou částí, kde jsou popsány základní pojmy. Ve druhé kapitole je krátce popsána zkoumaná společnost, zpracované silné a slabé stránky motivování zaměstnanců. Ve třetí kapitole je popsán současný motivační program ve zkoumané společnosti. Čtvrtá kapitola obsahuje výsledky dotazníkového šetření. V závěrečné části bakalářské práce autorka na základě výsledků dotazníkového šetření vytvořila návrh na zlepšení současného motivačního systému, tak aby se zlepšila motivace zaměstnanců k práci.
Abstrakt v dalším jazyce: Dvořáková, M. Motivation of employees in the organization.Bachelor?s thesis.Cheb: The Faculty of Economics, University of West Bohemia in Pilsen, 69 p., 2013 Keywords: motive, motivation, stimulus, motivation programme, employees? benefits
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP DvorakovaPlný text práce1,99 MBUnknownZobrazit/otevřít
Dvorakova v..pdfPosudek vedoucího práce243,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dvorakova o..pdfPosudek oponenta práce306,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dvorakova M. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce333,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/23521

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.