Title: Finanční analýza vybraného podniku (firmy) a návrh na zlepšení situace
Other Titles: The financial analysis of chosen company and a proposal for improving its economic situation
Authors: Danyš, Serhij
Advisor: Burešová Veronika, Ing. Ph.D.
Referee: Červený Josef, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23539
Keywords: finanční analýza;rentabilita;zisk;likvidita;účetní výkazy
Keywords in different language: financial analysis;profitability;profit;liquidity;financial statements
Abstract: V bakalářské práci je pojednáno o tématu finanční analýzy a její aplikace na konkrétním podniku za účelem vyhodnocení jeho finanční situace a následném navržení opatření s cílem stávající situaci vylepšit. Finanční analýza je aplikována na podnik Doosan Škoda Power, s. r. o., který se primárně zabývá výrobou parních turbín a je vysoce významným hráčem na českém a celosvětovém trhu v tomto odvětví výroby. Hlavními zdroji informací jsou účetní výkazy z období roku 2010 až 2014. V první části této bakalářské práce je provedena kritika literární rešerše nejen českých publikací, ale i těch zahraničních. Dále následuje představení zvoleného podniku. Ve třetí části jsou poznatky z teoretické části aplikovány na daný podnik. Na konci práce je provedeno zhodnocení finanční situace podniku vyplývající ze zjištěných skutečností. Následně jsou vyhotovena doporučení na zlepšení dané situace.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the topic of the financial analysis and its application to a specific company in order to assess its financial situation and then propose measures to improve this situation. The financial analysis is applied to the company Doosan Škoda Power Ltd, which is primarily engaged in the manufacturing of steam turbines, and is highly important player in the Czech Republic and the global economy. The main sources of information are the financial statements during the period of 2010 to 2014. The first part of this thesis is delivered through a literary research publication from Czech Republic and other various foreign authors. The next part presents the selected company. The third part applies financial analysis of the company. The final part of this thesis is the assessment of the financial situation of the company established in the information known from previous part and subsequently are proposed the recommendations on how to improve the situation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DANYS Serhij BP.pdfPlný text práce2,33 MBAdobe PDFView/Open
danys pv.pdfPosudek vedoucího práce616,45 kBAdobe PDFView/Open
bo danys.pdfPosudek oponenta práce558,87 kBAdobe PDFView/Open
danys obhaj.pdfPrůběh obhajoby práce233,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23539

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.