Title: Ekologické daně jako nástroj environmentální politiky státu
Other Titles: Ecological taxes as an tool of state environmental policy.
Authors: Kubová, Kateřina
Advisor: Hruška Zdeněk, Ing. Ph.D.
Referee: Dvořáková Lilia, Prof. Ing. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23551
Keywords: ekologická daň;environmentální politika;ekologická daňová reforma;životní prostředí
Keywords in different language: ecological tax;environmental policy;ecological tax reform;environment
Abstract: Tato práce sleduje vývoj environmentální politiky především v EU a konkrétněji pak v ČR, analyzuje ji a dokládá některé její dopady na subjekty národní ekonomiky. Součástí práce je i vyhodnocení provázanosti ekologických daní a environmentální politiky ČR, které datově čerpá jak z literární rešerše, tak ze sekundární analýzy kvantitativních dat sebraných v různých průzkumech. Cílem bylo popsat vývoj a reálnou implementaci environmentální politiky především v ČR. Zjištění této práce ukazují, že v případě diskutovaných daní nebyla dodržena výnosová neutralita a v poměru k ostatním daním tvoři pouze marginální příjem státního rozpočtu, ale přesto se ukazuje, že jde o funkční nástroj pro ochranu životního prostředí.
Abstract in different language: This work focuses on evolution of the environmental policy mainly in EU and more concretely in Czech Republic and it proves some of its impacts on the subjects of national economics. This work also includes the evaluation of the interdependence between ecological taxes and environmental policy of Czech Republic. Data used for this evaluation was taken from literature review and also from secundary analysis of quantitative data taken during various other researches. The aim of this work was to describe the evolution and real implementation of environmental policy mainly in Czech Republic. Findings show, that the revenue neutrality was not respected here and, in relation to other taxes, the ecological taxes are only marginal part of the national budget. Despite this findings, it was shown, that these taxes are still very reasonable and functional tool to protect the environment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_K13B0056P.pdfPlný text práce1,86 MBAdobe PDFView/Open
kubova po.pdfPosudek oponenta práce445,88 kBAdobe PDFView/Open
bv kubova.pdfPosudek vedoucího práce571,76 kBAdobe PDFView/Open
kubova obhaj.pdfPrůběh obhajoby práce233,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23551

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.