Title: Financování invalidních důchodů - historický vývoj na našem území
Other Titles: Funding of disability pensions - historic progress on the area of Czech republic
Authors: Sedláková, Jana
Advisor: Hejduková Pavlína, Ing. Ph.D.
Referee: Zborková Jitka, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23556
Keywords: sociální zabezpečení;invalidní důchod;financování;invalidita
Keywords in different language: social welfare;disability pension;financing;disability
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na vývoj invalidních důchodů, od doby kdy se poprvé v historii tento pojem a zejména dávka jako taková vůbec objevila. V první části se práce okrajově zabývá sociální politikou a invaliditou. Druhá část se zaobírá důchody, jejich celkovým členěním a popsáním, dále také možností vlastního spoření si na důchod a v neposlední řadě způsoby financování důchodového systému. Třetí část práce popisuje historii invalidního důchodu, dobu, kdy se poprvé objevil na našem území a následně se zabývá novou právní úpravou, která platí dnes. Poslední čtvrtá část vystihuje stávající situaci v České republice pomocí grafů, kde data k vytvoření grafů byla získána z webových stránek Českého statistického úřadu, Ministerstva financí, Ministerstva práce a sociálních věcí a Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. V závěru jsou shrnuty vybrané etapy historie invalidních důchodů na našem území.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on progress of disability pensions. Since this concept and mainly the benefit has been known and discovered. The first part is mainly focused on social policy and disability. The second part deals with pensions, classification of pensions and their description, as well as the possibility of their own savings for retirement and finally ways of financing the pension system. The third part describes the history of the disability pension, the time when it first appeared in the Czech Republic and then discusses new legislation, which is valid today. The fourth and the last part characterizes the current situation in the Czech Republic using graphs where the data for creating graphs were gained from the website of the Czech Statistical Office, Ministry of Finance, the Ministry of Labour and Social Affairs and Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic. The conclusion summarizes selected stages of the history of disability pensions in the Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Jana Sedlakova s naskenovanym zadanim.pdfPlný text práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
sedlakova po.pdfPosudek oponenta práce497,65 kBAdobe PDFView/Open
bv sedlakova.pdfPosudek vedoucího práce639,24 kBAdobe PDFView/Open
sedlakova obhj.pdfPrůběh obhajoby práce344,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23556

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.