Title: Daňová optimalizace malých a středních podniků v podmínkách České republiky
Other Titles: Tax optimalization for small and medium-sized enerprises in therms of the Czech Republic
Authors: Seifertová, Ivana
Advisor: Hruška Zdeněk, Ing. Ph.D.
Referee: Bystřický Jiří, Mgr. Bc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23557
Keywords: daňová optimalizace;daň z příjmů fyzických osob;odvodová zátěž
Keywords in different language: tax optimization;natural person income tax;levy burden
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na možnosti daňové optimalizace fyzických osob v podmínkách České republiky. Cílem práce je provedení analýzy a komparace komplexní odvodové povinnosti při využití různých forem plateb za výrobní faktor práce s ohledem na podstatné klady i zápory každé varianty a dopadu na vlastní daňovou povinnost podnikatele. Práce je rozdělena na dvě části část teoretickou a část praktickou. V teoretické části je definována daň a její atributy, dále je zde vymezena daň z příjmů fyzických osob a základní problematika pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Praktická část je věnována možnostem daňové optimalizace v kontextu daně z příjmů fyzických osob, na kterou navazuje komparace odvodového zatížení různých druhů příjmů za práci fyzických osob u konkrétního podnikatele a jejich dopad na odvodovou zátěž podnikatele samotného. V závěru práce je shrnutí jednotlivých výsledků, jejich interpretace a vyhodnocení.
Abstract in different language: The Bachelor´s thesis is focused on the possibilities of the natural persons tax optimization in the Czech Republic. The aim of this thesis is to analyse and compare comprehensive levy liabilities by using various forms of payment for the labor factor of production considering essential pros and cons of the each option and the incidence on their own tax liability. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The tax and its attributes as well as a natural person income tax and basic issues of social security and health insurance are defined in the theoretical part. The practical part analyses tax optimization in the context of personal income tax, then a comparison of levy imposed on different types of income for individuals working for the entrepreneur and their impact on the levy burden entrepreneur himself. The conclusion is a summary of individual results, their interpretation and evaluation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Seifertova.pdfPlný text práce729,45 kBAdobe PDFView/Open
bo seifertova.pdfPosudek oponenta práce551,52 kBAdobe PDFView/Open
bv seifertova.pdfPosudek vedoucího práce556,47 kBAdobe PDFView/Open
Seifertova obhj.pdfPrůběh obhajoby práce252,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23557

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.