Title: Využití finanční analýzy k řízení podnikových procesů
Other Titles: Utilization of financial analysis to manage business processes
Authors: Vlček, Václav
Advisor: Součková Radka, Ing. Mgr.
Referee: Burešová Veronika, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23569
Keywords: finanční analýza;kovosvit mas a. s.;účetní výkazy;pohledávky;finanční situace
Keywords in different language: financial analysis;kovosvit mas a. s.;account sheets;claims;financial situation
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu společnosti KOVOSVIT MAS, a. s. Bakalářská práce se dělí na dvě základní části a to teoretickou část a praktickou část. První část se zabývá teoretickým vymezením finanční analýzy potřebném pro aplikaci v praktické části. V praktické části je nejdříve charakterizována společnost KOVOSVIT MAS, a. s. a její historie a následně je provedena finanční analýza za období 2010-2014 na základě informací z části teoretické. Dále následuje vyhodnocení finanční analýzy a návrh opatření na zlepšení ekonomické situace podniku. Provedením finanční analýzy bylo zjištěno, v kterých oblastech si společnost vede dobře a v kterých naopak. Společnost má největší potíže s včasným splácením pohledávek a hladinou zůstatků na účtech a v hotovosti.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on financial analysis of the company KOVOSVIT MAS, a.s. The bachelor thesis is divided into two parts, theoretical part and practical part. The first part deals with the theoretical definition of financial analysis required for the application in the practical part. The practical part then characterizes KOVOSVIT MAS, a.s. and companys history, and continues to perform financial analysis for the period of 2010-2014 based on information from theoretical part. This is followed by evaluation of financial analysis and proposal of measures to improve the economic situation of the company. Performing financial analysis discovered areas where the company is doing well and vice versa. The company has the most difficulty with timely payments of claims and the level of bank account balances and cash.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vaclav Vlcek - Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,66 MBAdobe PDFView/Open
vlcek po.pdfPosudek oponenta práce575,97 kBAdobe PDFView/Open
vlcek pv.pdfPosudek vedoucího práce979,66 kBAdobe PDFView/Open
vlcek obhj.pdfPrůběh obhajoby práce333,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23569

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.