Title: Stavebně technologický projekt - výstavní T - pavilon České Budějovice
Authors: Brož, Jan
Advisor: Boháč František, Ing.
Referee: Kesl Petr, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23595
Keywords: technologie provádění;multifunkční hala;harmonogram;metoda kritické cesty;rozpočet
Keywords in different language: technology implementation;multipurpose hall;schedule;critical path metod;budget
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na návrh a zpracování technologického postupu výstavby multifunkční haly ve variantním řešení. Cílem práce je vytvořit plán organizace výstavby, stavebně konstrukční řešení vybraných částí, položkový výkaz výměr včetně rozpočtu stavby s harmonogramem ve variantním řešení. Dále také zahrnuje statické posouzení vybraného úseku nosné konstrukce střechy ve variantním řešení. Výpočty byly prováděny pomocí programu Dlubal, výkresová část byla zpracována v programu Autocad 2015, rozpočet v programu MS Excel a harmonogram byl zpracován v programu MS Project.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on the design and technological process of a construction of the multipurpose hall in a variant solution. The thesis aims to provide an organization plan of the construction, construction solutions of selected parts and a bill of quantities including a construction budget with a schedule in a variant solution. Furthermore a static analysis of chosen roof support structures is also included in a variant solution. The calculations were made in Dlubal software, the mechanical drawings were done in Autocad 2015, the budget was processed by Microsoft Excel and the schedule was made in Microsoft Project.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Broz.pdfPlný text práce15,92 MBAdobe PDFView/Open
Broz_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce378,82 kBAdobe PDFView/Open
Broz_oponent.pdfPosudek oponenta práce372,53 kBAdobe PDFView/Open
Broz_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce193,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23595

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.