Title: Stavebně technologický projekt - Krátošice - bioplynová stanice
Other Titles: Construction technological project - Krátošice - biogas plant
Authors: Žák, Ondřej
Advisor: Boháč František, Ing.
Referee: Kesl Petr, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23597
Keywords: stavebně technologický projekt;projektová dokumentace;železobetonové kruhové nádrže;monolit;prefabrikát;systémové bednění;peri rundflex;peri trio;wolf system;filigránové stěny;položkový výkaz výměr;rozpočet stavby;harmonogram stavebních prací;technologický postup
Keywords in different language: construction technological project;project documentation;reinforced concrete circular tanks;monolith;prefabricated part;formwork system;peri rundflex;peri trio;wolf system;filigree walls;itemizedbill of quantities;construction budget;schedule of construction works;technological process
Abstract: Tato práce se zabývá zpracováním stavebně technologického projektu pro objekt bioplynové stanice, která bude součástí zemědělské farmy společnosti Jasanka s.r.o. v obci Krátošice. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. Úvodní část popisuje navržené objekty bioplynové stanice a použitá konstrukční řešení. V druhé části práce jsou porovnávány varianty těchto řešení pro výstavbu jednotlivých stavebních objektů. U liniových objektů, tedy silážních žlabů a jímky na silážní šťávy je porovnáváno monolitické a prefabrikované řešení. U železobetonových kruhových nádrží se jedná o porovnání kruhových systémových bednění PERI RUNDFLEX, WOLF SYSTEM a spřažených filigránových desek použitých jako ztracené bednění. Cílem práce je analyzovat technologie provádění těchto objektů a zpracovat konstrukční řešení částí, které jsou nezbytně nutné pro tvorbu analytické části. Jednotlivé variantní řešení jsou porovnávány na základě položkového výkazu výměr, finanční náročnosti a doby výstavby, resp. harmonogramu stavebních prací. Výkresová část je vytvořena v programu AutoCAD 2012 a BUILDPower S. Pro zpracování výkazů výměr, rozpočtů a jednotlivých harmonogramů výstavby je použit program KROS plus. Samozřejmostí je i použití balíčku programů Microsoft Office.
Abstract in different language: This thesis deals with processing of construction technological project for biogas plant which is going to be a part of agricultural farm owned by company Jasanka Ltd. in the municipality of Krátošice. The thesis is divided in two main parts. First part describes designed objects of biogas plant and the applied structural solutions. The second part compares options of these solutions intended for construction of individual buildings. The linear objects what means silage troughs and tanks for silage fluids are compared from the perspective of monolithic and prefabricated solution.For the reinforced concrete circular tanks is given a comparison to circular formwork systems PERI RUNDFLEX, WOLF SYSTEM and to composite filgree panels used as a lost formwork. The goal of this thesis is to analyze the technology of realization of these objects and to process the constructional solutions of all parts that are essential for processing of analytical part. Individual alternative solutions are compared on the basis of itemized bill of quantities, financial performance and the construction time, respectively the schedule of construction works. The drawing part is created in AutoCAD 2012. To process the bill of quantities, budgets and particular schedules of construction works was utilized the programs KROS plus and BUILDPower S. To utilize a Microsoft Office pack is a must.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Ondrej Zak.pdfPlný text práce28,84 MBAdobe PDFView/Open
Zak_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce392,29 kBAdobe PDFView/Open
Zak_oponent.pdfPosudek oponenta práce407,11 kBAdobe PDFView/Open
Zak_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce254,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23597

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.