Title: Interoperabilita datových modelů pro vedení jevů ÚAP
Other Titles: Interoperability of data models for management of phenomena of territorial analytical support
Authors: Bernardová, Hana
Advisor: Čada Václav, Doc. Ing. CSc.
Referee: Vondráček Karel, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23619
Keywords: územně analytické podklady;jev vyhlášky č. 500/2006 sb.;datový model;uml diagram tříd;feature katalog;výměnný formát;xml schéma
Keywords in different language: territorially analytic documents;phenomenon of ordinance 500/2006 coll.;data model;uml class diagram;feature catalogue;exrchange format;xml schema
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá návrhem výměnného formátu pro data ÚAP, popsaného prostřednictvím XML schémat. Součástí práce je analýza datových modelů, které jsou v současnosti pro správu dat ÚAP používány. Na analýze je postaven návrh jednotného datového modelu ve formě UML diagramu tříd, ze kterého byl vytvořen Feature katalog, ve formě webové aplikace, jako přehlednější varianta velmi rozsáhlého diagramu. Z jednotného datového modelu bylo vytvořeno XML schéma popisující navrhovaný výměnný formát. XML schéma se skládá se dvou částí první popisuje strukturu výměnného formátu a ve druhé jsou uvedeny definované výčtové a komplexní datové typy. Schéma bylo využito pro ruční naplnění malé části výměnného formátu daty. Ruční plnění je velmi neefektivní a proto by v budoucnu bylo vhodné vytvořit konverzní nástroj, který by výměnný formát plnil automatizovaně.
Abstract in different language: This thesis describes the design of exchange format for data of territorially analytic documents, described by XML schemes. Ona part of the thesis is an analysis of data models that are currently used for management of data of territorially analytic documents. Design of an uniform data model as an UML class diagram is based on the analysis of data models. Feature calatogue was created from the uniform data model and i tis in the form of Web application. The feature catalogue is more clear version of UML class diagram which is very large. From the uniform data model was created a XML scheme which describes the designed exchange format. The XML scheme consists of two parts the first one describes the structure of the exchange format and in the second the enumerated and complex data types are defined. The XML scheme was used for manual filling of small part of exchange format. Manual filling is very inefficient, therefore creation of a conversion tool, which would automatically fill the data exchange format, would be appropriate in the future.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Bernardova.pdfPlný text práce2,19 MBAdobe PDFView/Open
PO_Bernardova.pdfPosudek oponenta práce929,52 kBAdobe PDFView/Open
P_Bernardova.pdfPrůběh obhajoby práce31,13 kBAdobe PDFView/Open
PV_Bernardova.pdfPosudek vedoucího práce166,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23619

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.