Title: Numerické modelování reálných úloh založené na metodě nespojitých konečných prvků
Other Titles: Numerical modeling of real problems based on discrete finite element method
Authors: Chyla, Miroslav
Advisor: Kopincová Hana, Ing. Ph.D.
Referee: Brandner Marek, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23633
Keywords: fem;xfem;galerkinova metoda;nespojitá galerkinova metoda;burgersova rovnice
Keywords in different language: fem;xfem;galerkin method;discontinuous galerkin method;burgers' equation
Abstract: Cí lem t éto pr áce je stu čn ý popis metody kone čn ých prvk ů (FEM), jak spojit é, tak nespojit é varianty. D ále stru čn ě p ředstav íme metodu XFEM, neboli roz šíř ení metody FEM o takzvanou level set funkci. Tyto metody budou implementovány v prost řed í MATLAB a aplikov ány na Burgersovu rovnici.
Abstract in different language: The aim of this master's thesis is the description of the finite element method (FEM), both continuous and discontinuous variation. I also briefly introduce XFEM method, or FEM methods extension of the so-called level set function. These methods will be implemented in MATLAB and applied to Burgers equation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Chyla.pdfPlný text práce685,86 kBAdobe PDFView/Open
PV-Chyla.pdfPosudek vedoucího práce117,88 kBAdobe PDFView/Open
PO_Chyla.pdfPosudek oponenta práce168,69 kBAdobe PDFView/Open
P_Chyla.pdfPrůběh obhajoby práce38,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23633

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.