Název: Zobrazování detailů pro velké grafy
Další názvy: Big graphs zooming
Autoři: Žáček, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Lipka Richard, Ing. Ph.D.
Oponent: Potužák Tomáš, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23683
Klíčová slova: vizualizace grafů;vizualizace velkých grafů;vizualizace přenosové sítě;grafy;vizualizace
Klíčová slova v dalším jazyce: graph visualisation;large graph visualisation;visualisation of power network;graphs;visualisation
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá způsoby a problematikou vizualizace velkých grafů. Dále zde naleznete stručný přehled několika aplikací určených pro vizualizaci grafů. V praktické části této diplomové práce se nachází implementace aplikace sloužící k demonstraci pěti různých metod vizualizace velkých grafů (výchozí, manuální, skrývání vrcholů, shlukování vrcholů a změny velikosti vrcholů) a její testování nezávislými testery. Vybraná metoda pak byla aplikována v projektu Vizualizace přenosové sítě vyvíjeného zaměstnanci a studenty Katedry informatiky a výpočetní techniky Západočeské univerzity v Plzni.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with methods and problems of visualisation of large graphs. You can also find here brief overview of some applications for large graph visualisation. Practical part of this thesis contains implementation of application, which demonstrates five different methods of large graph visualisation (default, manual, node hiding, node clustering and node zooming) and its testing by independent testers. Chosen method was then implemented into Visualisation of power network Project developed by employees and students of Department of Computer Science and Engineering, University of West Bohemia.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zacek_Diplomova_Prace.pdfPlný text práce9,56 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A14N0152Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce655,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A14N0152Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce388,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A14N0152Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce216,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/23683

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.