Název: Metody a prostředky pro záznam a zpracování stresové reakce
Další názvy: Methods and tools for recording and processing stress response
Autoři: Hnojský, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Mouček Roman, Ing. Ph.D.
Oponent: Vařeka Lukáš, Ing.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23685
Klíčová slova: stres;tepová frekvence;elektroencefalografie;evokované potenciály
Klíčová slova v dalším jazyce: stress;heart rate;electroencephalography;event-related potentials
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá měřením stresové reakce, protože stres je jedním z hlavních faktorů ovlivňujících lidské zdraví. Na začátku je popsána teorie týkající se stresu a jeho fyziologických projevů, dále teorie týkající se elektroencefalografie, evokovaných potenciálů a srdeční činnosti. V další části je popsáno vybavení laboratoře Západočeské univerzity. Následně je uveden návrh experimentu a implementace jeho scénáře. Tento experiment je zaměřen na sledování míry stresu u kuřáků cigaret pomocí elektroencefalografie (EEG). Současně s EEG signálem jsou také sledovány evokované potenciály (ERP) a tepová frekvence. V experimentu jde především o sledování míry stresu před a po vykouření cigarety. V rámci experimentu je u subjektu navozen stres prostřednictvím obrázků z mezinárodní obrázkové databáze. Po provedení experimentu jsou naměřená data zpracována a analyzována.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with the measurement of stress reactions, because stress is one of the factors affecting human health. At the beginning is described theory regarding the stress and its physiological manifestations, as well as theories on electroencephalography, evoked potentials and heart rate. The next section describes lab equipment of the University of west Bohemia. Subsequently is given the experimental design and implementation of its scenarios. This experiment is focused on monitoring the stress levels in cigarette smokers using electroencephalography (EEG). Together with the EEG signal are also monitored evoked potentials (ERP) and pulse rate. The experiment is primarily about monitoring stress levels before and after smoking a cigarette. In the experiment subjects were induced stress through images from the International Affective Picture System. After the experiment are measured data processed and analyzed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
A14N0075P_DP.pdfPlný text práce3,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A14N0075Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce476,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A14N0075Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce406,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A14N0075Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce245,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/23685

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.