Název: Možnosti využití statistického počtu v elektrotechnice
Další názvy: Possibility of using of Statistical Analysis in Electrical Engineering
Autoři: Hrebinec, Jan
Vedoucí práce/školitel: Prosr, Pavel
Oponent: Řeřicha, Tomáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2369
Klíčová slova: statistika;pravděpodobnost;spolehlivost;náhodná proměnná;porucha
Klíčová slova v dalším jazyce: statistics;probability;reliability;random variable;failure
Abstrakt: Tato diplomová práce je zaměřena na možnosti využití statistického a pravděpodobnostního počtu v elektrotechnice a ve spolehlivosti elektrotechnických zařízení. Jejím cílem je definovat obor spolehlivosti elektrických zařízení, zpracovat možnosti využití statistického a pravděpodobnostního počtu v této oblasti a demonstrovat různé metody stanovení spolehlivostních parametrů zařízení. Práce se zaměřuje na význam náhodné veličiny v technické praxi a na její dopady na přesnost měření a životnost elektrotechnických zařízení. Cílem je také demonstrovat statistické a pravděpodobnostní počty na konkrétních příkladech a experimentálních datech a popsat využití statistických nástrojů v analýze změřených dat.
Abstrakt v dalším jazyce: The Possibilities of Using of Statistical Calculations in the Electrical Engineering This thesis is focused on the use of statistical and probabilistic calculus in electrical engineering and reliability of the electrical equipment. The goal is to define the field reliability of electrical equipment, process the possibility of using of statistical and probabilistic calculus in this field and demonstrate various methods of determination of reliability parameters. The thesis focuses on the importance of random variable in engineering practice and her impacts on measurement accuracy and service life of electrical equipment. The goal is also to demonstrate statistical and probabilistic calculations on the specific examples describe the use of statistical tools in the analysis of measured data.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace_Hrebinec.pdfPlný text práce1,75 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
048061_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce432,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
048061_oponent.pdfPosudek oponenta práce444,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
048061_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce173,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2369

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.