Title: Příprava a charakterizace nanostrukturních oxidů kovů
Other Titles: Preparation and characterization of nanostructured oxide films
Authors: Fialová, Markéta
Haviar Stanislav, RNDr. Ph.D.
Advisor: Haviar Stanislav, RNDr. Ph.D.
Referee: Kubásek Milan, RNDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23703
Keywords: oxid wolframu;plynové senzory;vodík;magnetronové naprašování;skenovací elektronový mikroskop
Keywords in different language: tungsten oxide;gas sensors;hydrogen;magnetron sputtering;scanning electron microscopy
Abstract: V rámci této práce byly připraveny vrstvy oxidu wolframu s různými stechiometriemi pomocí reaktivního magnetronového naprašování s použitím wolframového terče. Tyto vrstvy mohou sloužit jako plynové senzory. K zlepšení senzorické odezvy na vodík bylo použito palladium jako katalyzátor. Vrstvy byly zkoumány pomocí rentgenové difrakce, mikroskopu atomárních sil, skenovacího elektronového mikroskopu a testovány na senzorickou odezvu. Připravené vrstvy vykazují dobrou senzorickou odezvu a nejnižší měřitelná koncentrace je 100 ppm. Vlastnosti senzoru jsou ovlivněny použitím přidaného vzácného kovu, stechiometrií a tloušťkou vrstvy.
Abstract in different language: Thin films of tungsten oxide with various stoichiometries were prepared by reactive magnetron sputtering using a metal target. These films can be used as gas sensors. To improve the sensorial response to hydrogen palladium was used as a catalyst. The films were characterized by X-ray diffraction, atomic force microscopy, scanning electron microscopy and tested for the sensorial response. The prepared films exhibit good response, the lowest measured concentration was 100 ppm. The sensorial characteristics are significantly influenced by use of the added noble metal, stoichiometry and thickness of films.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fialova Marketa diplomova prace.pdfPlný text práce2,76 MBAdobe PDFView/Open
Fialova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce642,54 kBAdobe PDFView/Open
Fialova_oponent.pdfPosudek oponenta práce803,01 kBAdobe PDFView/Open
Fialova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce217,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23703

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.