Název: Vytvoření specifikace pro testování řídicí jednotky
Další názvy: Testing specification of the control unit
Autoři: Dědeček, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Kubík, Michal
Oponent: Boga, Marek
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2371
Klíčová slova: sémantická chyba;syntaktická chyba;SW Tessy;dynamické testování;statické testování;pokrytí kódu;funkční testování;ASIL;SIL;vývoj softwaru;V-model;Unit testování;SW Understand;SVN server;simulátor Trace32
Klíčová slova v dalším jazyce: semantic error;syntax error;SW Tessy;dynamic testing;static testing;code coverage;functional testing;ASIL;SIL;software development;V-model;Unit testing;SW Understand;SVN server;simulator Trace32
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou testování a bezpečnosti softwarových aplikací. Testování probíhá pomocí programu Tessy 2.9 společnosti Razorcat. Zdrojové kódy jsou psané v jazyce C, jejich struktura odpovídá používaným kódům, které se implementují do řídicích jednotek. Největší část práce se zaměřuje na modulové funkční testování ? Komponent test, které je v tomto odvětví stěžejní. Vyhodnocení testů probíhá podle specifikace testování softwaru modulu, kde jsou uvedeny veškeré potřebné informace pro řádný průběh testování. Pro ověření funkčního testu je použit scenario editor, který je plně integrován v Tessy 2.9. Diplomová práce je psána ve spolupráci se společností MBtech Bohemia s.r.o., která dodala veškeré potřebné softwarové a hardwarové vybavení.
Abstrakt v dalším jazyce: This master thesis deals with the testing and safety software applications. The testing procedure is performed using Tessy 2.9 made by company Razorcat. The source codes are written in C language, their structure corresponds to used codes that are implemented in control units. The largest part of the work is focused on module´s functional testing ? Component test, which is fundamental in this sector. Evaluation of tests proceeds according to specification of software testing module, where is stated all necessary information for smooth testing. A scenario editor is applied for verification of functional test, that is fully integrated into Tessy 2.9. This thesis was written in cooperation with the company MBtech Bohemia Ltd, which supplied all the necessary software and hardware.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Lukas Dedecek.pdfPlný text práce2,64 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
048063_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce348,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
048063_oponent.pdfPosudek oponenta práce411,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
048063_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce129,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2371

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.