Title: Projekt - Sportovní střelnice se zázemím
Authors: Pavlíček, Michal
Advisor: Kesl Petr, Ing.
Referee: Boháč František, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23739
Keywords: sportovní střelnice se zázemím;železobetonový nosný skelet;stěnové panely;střešní panely;kingspan;prefabrikované dílce;stropní panely
Keywords in different language: shooting range with facilities;a reinforced concrete skeleton system;wall panels;roof panels;kingspan;prefabricated components;ceiling panels
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na stavbu budovy sportovní střelnice se zázemím, která bude přístupná osobám se sníženou schopností pohybu a orientace. Budova je řešena jako dvoupodlažní objekt s plochými a pultovými střechami ve dvou úrovních. Konstrukce budovy je řešena jako železobetonový skeletový systém. Obvodový plášť je tvořený ze stěnových panelů a střešní plášť ze střešních panelů KINGSPAN. Práce obsahuje návrh a umístění stavby, statické posouzení hlavních prvků nosné železobetonové konstrukce, analytickou a výkresovou část. Statické výpočty byly provedeny runě, o za pomoci softwaru FIN EC v5 a GEO5 2016, podle platných norem ČSN EN. Výkresová část byla zpracována v programu AutoCAD 2015.
Abstract in different language: This thesis deals with the processing of project documentation for building permits for the construction of the building shooting range with facilities that will be accessible to persons with reduced mobility. The building is designed as a two-storey building with flat and lean roofs on two levels. Construction of the building is designed as a reinforced concrete skeleton system. The cladding is formed from wall panels and roofing from KINGSPAN roof panels. Thesis includes design and localization of the structure, static analysis of the main elements supporting concrete structures, analytical part and drawings. Static calculations were performed manually or with help of the FIN EC v5 and GEO5 2016 software according to the current ČSN EN standards. The drawings were processed in AutoCAD 2015.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Michal_Pavlicek_2016.pdfPlný text práce46,7 MBAdobe PDFView/Open
Pavlicek_vedouci (2).pdfPosudek vedoucího práce352,31 kBAdobe PDFView/Open
Pavlicek_oponent (2).pdfPosudek oponenta práce362 kBAdobe PDFView/Open
Pavlicek_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce163,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23739

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.