Title: Numerická integrace v matematickém sw
Other Titles: Numerical integration in mathematical sw
Authors: Kottová, Nikola
Advisor: Daněk Josef, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Egermaier Jiří, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23764
Keywords: numerická integrace;newtonovy-cotesovy kvadraturní vzorce;gaussovy kvadraturní vzorce;fortran;matlab;mathematica
Keywords in different language: numerical integration;newton-cotes quadrature formula;gaussian quadrature formula;fortran;matlab;mathematica
Abstract: Tato práce je zaměřena na metody numerické integrace. První část je teoretická, je zde popsaná problematika a metody výpočtu založené na Newtonových-Cotesových a Gaussových kvadraturních vzorcích. V následující části jsou popsané testované softwary, použité metody a možnosti nastavení. Také jsou zde představeny testované funkce. Následující část je zaměřena na porovnání a zhodnocení získaných výsledků. Nejprve jsou zde porovnány výsledky testů získaných v jednotlivých softwarech s různými nastaveními. Poté následuje celkové zhodnocení všech použitých metod ze všech softwarů. V poslední části této práce je nastíněna možnost využití přesnější aritmetiky při numerické integraci.
Abstract in different language: This document is focused on methods of numerical integration. The first part is theoretical, it describes the problems and methods of calculation based on Newton-Cotes and Gaussian quadrature formulas. In the next part there are described tested softwares, used methods and configuration options. There are also introduced tested functions. The next part focuses on comparation and evaluation obtained results. At first there are compared results of tests obtained in each software with different options. Thereafter follows overall evaluation of all used methods from all softwares. In the last part of this document there is outlined possibility of using precision arithmetic in numerical integration.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kottova.pdfPlný text práce857,72 kBAdobe PDFView/Open
PO_Kotova.pdfPosudek oponenta práce109,57 kBAdobe PDFView/Open
PV_Kottova.pdfPosudek vedoucího práce117,11 kBAdobe PDFView/Open
P_Kottova.pdfPrůběh obhajoby práce38,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23764

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.