Název: Numerická integrace v matematickém sw
Další názvy: Numerical integration in mathematical sw
Autoři: Kottová, Nikola
Vedoucí práce/školitel: Daněk Josef, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Egermaier Jiří, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23764
Klíčová slova: numerická integrace;newtonovy-cotesovy kvadraturní vzorce;gaussovy kvadraturní vzorce;fortran;matlab;mathematica
Klíčová slova v dalším jazyce: numerical integration;newton-cotes quadrature formula;gaussian quadrature formula;fortran;matlab;mathematica
Abstrakt: Tato práce je zaměřena na metody numerické integrace. První část je teoretická, je zde popsaná problematika a metody výpočtu založené na Newtonových-Cotesových a Gaussových kvadraturních vzorcích. V následující části jsou popsané testované softwary, použité metody a možnosti nastavení. Také jsou zde představeny testované funkce. Následující část je zaměřena na porovnání a zhodnocení získaných výsledků. Nejprve jsou zde porovnány výsledky testů získaných v jednotlivých softwarech s různými nastaveními. Poté následuje celkové zhodnocení všech použitých metod ze všech softwarů. V poslední části této práce je nastíněna možnost využití přesnější aritmetiky při numerické integraci.
Abstrakt v dalším jazyce: This document is focused on methods of numerical integration. The first part is theoretical, it describes the problems and methods of calculation based on Newton-Cotes and Gaussian quadrature formulas. In the next part there are described tested softwares, used methods and configuration options. There are also introduced tested functions. The next part focuses on comparation and evaluation obtained results. At first there are compared results of tests obtained in each software with different options. Thereafter follows overall evaluation of all used methods from all softwares. In the last part of this document there is outlined possibility of using precision arithmetic in numerical integration.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMA) / Departmens of Mathematics (DMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Kottova.pdfPlný text práce857,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO_Kotova.pdfPosudek oponenta práce109,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV_Kottova.pdfPosudek vedoucího práce117,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
P_Kottova.pdfPrůběh obhajoby práce38,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/23764

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.