Title: Měřicí jednotka průtoku vody pro bytové stanice
Other Titles: Residential flow meter
Authors: Ševčík, Milan
Advisor: Vavřička Vlastimil, Doc. Ing. CSc.
Referee: Mainzer Tomáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23841
Keywords: měření průtoku;ultrazvuková měření;arm mikrokontrolér;max35101
Keywords in different language: flow metering;ultrasound metering;arm microcontroller;max35101
Abstract: Bakalářská práce popisuje principy ultrazvukového měření průtoku tekutin pro použití v průtokoměrech pro obytné stanice. Prvním úkolem byl průzkum principů měření průtoku kapalin s důrazem na ultrazvukové metody. Druhým úkolem bylo sestavení prototypu průtokoměru, pracujícího za po- moci této metody za použití nízkoodběrového, specializovaného, integrova- ného obvodu. Pro komunikaci s tímto obvodem je využit 32 bitový mikro- kontrolér založený na architektuře ARM, pro který bude naprogramováno programové vybavení sloužící k potvrzení funkcionality a přesnosti měřicí jednotky a stability jejího měření.
Abstract in different language: This bachelor thesis describes the principles of ultrasound flow measuring of fluids for use in residential flow meters. The first task was to research the principles of fluid flow measuring, em- phasizing on the ultrasound methods. The second task was to build a flow meter working on this principle using a sample of low power, yet precise, Time-to-digital converter. A 32-bit microcontroller based on the ARM architecture is interfacing the controller with the ability to confirm the functionality and precision of the measuring unit and stability of measurement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Milan_Sevcik-A12B0559P.pdfPlný text práce831,58 kBAdobe PDFView/Open
A12B0559P-posudek.pdfPosudek oponenta práce282,42 kBAdobe PDFView/Open
A12B0559P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce332,76 kBAdobe PDFView/Open
A12B0559P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce213,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23841

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.