Title: Ochrana osobnosti v pojetí ÚS ČR a ESLP
Other Titles: Protection of personality in conception of Constitutional Court of Czech republic and European Court of Human Rights
Authors: Hásek, Rudolf
Advisor: Forejtová Monika, JUDr. Ph.D.
Referee: Pezl Tomáš, JUDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23855
Keywords: osobnost;osobnostní právo;ochrana osobnosti;právní principy;posuzovací zásady;kolize hodnot;ús čr;eslp;eúlp;judikatura
Keywords in different language: personality;personality rights;protection of personality;legal principles;principles of judgement;conflict of value;constitutional court of czech republic;european court for human rights;judicature;european convention for the protection of human rights and fundamental freedoms
Abstract: Ústředním tématem této diplomové práce je problematika osobnostního práva, respektive ochrany osobnosti v rozhodovací praxi Ústavního soudu České republiky a Evropského soudu pro lidská práva. Současný evropský standard mimořádně vysoké úrovně katalogu lidských práv je jak v historickém, tak geografickém kontextu zcela unikátní a je výsledkem složitého historického vývoje a tradičních kulturních hodnot evropské civilizace. Materiálním těžištěm této ochrany je především Evropská úmluva o lidských právech jako ratifikovaná mezinárodní smlouva v rámci Rady Evropy. Nejvyšší míře autority se v oblasti ochrany lidských práv a svobod těší nepochybně ESLP. Jeho intelektuální poselství poté přenáší do národního právního povědomí Ústavní soud ČR, který se na judikaturu ESLP v klíčových záležitostech permanentně odvolává. Za čtvrtstoletí své existence se však stal již více než důstojným a plně srovnatelným představitelem ochrany lidských práv a svobod.
Abstract in different language: The theme of this thesis are personal rights and protection of personality by Constitutional Court of Czech Republic and European Court of Human Rights. The very basic of human rights and fundamental freedoms are indisputably made of personal rights as well. The extremely high level of human rights in current European standard is both in historical and geographical context very unigue. It is the result of complex historical development and cultural and traditional values in European civilization. Substantive law is concentrated primarily in The European Convention on Human Rights as an international treaty ratified by the Council of Europe. The highest degree of authority in the area of human rights and freedoms has European Court of Human Rights (ECHR). His principles and messages are then treansferred into the national legal awareness by Czech Constitutional Court that refers to practice of ECHR. For a quarter-century of ECHR existence, it has become dignified and representative of protection of human rights and freedoms.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Rudolf Hasek 2016.pdfPlný text práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
Hasek FO.pdfPosudek vedoucího práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
Hasek PE.pdfPosudek oponenta práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
Hasek prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce500,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23855

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.