Title: Kriminalisticko taktická metoda rekognice - kriminalistické a trestněprávní konsekvence
Other Titles: Criminalistic tactical method of recognition - Criminalistic and Criminal Law consequences
Authors: Kuchyňka, Lukáš
Advisor: Vavera František, Doc. JUDr. Ph.D., LL.M.
Referee: Chmelík Jan, Doc. JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23884
Keywords: rekognice;identifikace;paměť;trestní právo;trestní řízení;důkazní prostředek
Keywords in different language: recognition;identification;memory;criminal law;criminal proceedings;evidence
Abstract: Diplomová práce se věnuje rozboru kriminalisticko-taktické metody rekognice jak z hlediska kriminalistiky, tak i z hlediska trestněprávního. Jedná se o důležitý důkazní prostředek, jenž není možné brát na lehkou váhu, neboť jde ve své povaze o neodkladný úkon, jehož včasné provedení mnohdy tvoří jádro celého procesu dokazování v trestním řízení. Je proto důležité dbát zvýšené pozornosti při porozumění zákonnému ustanovení o rekognici, jelikož se neustále setkáváme s případy, kdy bylo provedení tohoto důkazního prostředku orgánem činným v trestním řízení podceněno a následně před soudem v trestním řízení zpochybněno. Cílem této práce je podat náhled na formování rekognice, jakožto důkazního prostředku v českém trestním řádu, zabývat se procesem znovupoznání, věnovat se jednotlivým typům rekognice a srovnat tuto metodu se zahraniční úpravou.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with analysis of forensic and tactical method of recognition in terms of criminology, as well as terms of Criminal Law. Recognition is important evidence that cannot be taken lightly, because it is an urgent task. Timely implementation of this method often forms the core of the whole process of evidence in criminal proceedings. It is therefore important to pay special attention to proper understanding the statutory regulations of this method, becase there are many criminal cases, where the implementation of this evidence, law enforcement agencies underestimated and subsequently in criminal proceedings challenged. Objective of this diploma thesis is to give an explanation of evolution recognition as evidence in Czech Criminal Law, deals with recognition from the memory and describe every single type of this method and compare this method with foreign statutory regulations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE-KONECNA VERZE.pdfPlný text práce3,53 MBAdobe PDFView/Open
posudek Kuchynka ved.p..pdfPosudek vedoucího práce133,14 kBAdobe PDFView/Open
posudek Kuchynka op.p..pdfPosudek oponenta práce164,83 kBAdobe PDFView/Open
protokol Kuchynka.pdfPrůběh obhajoby práce81,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23884

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.