Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorKupcová, Monika
dc.contributor.refereeKapitánová Blanka, JUDr.
dc.date.accepted2016-5-23
dc.date.accessioned2017-02-21T09:38:58Z-
dc.date.available2015-2-23
dc.date.available2017-02-21T09:38:58Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-3-29
dc.identifier65210
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23953
dc.description.abstractDiplomová práce poskytuje komplexní pohled na problematiku mezinárodních únosů dětí, za pomoci komparace a analýzy. Úvod práce je věnován pojetí mezinárodního únosu z pohledu občanskoprávního. Dále je zde nastíněn historický vývoj této problematiky. Druhá kapitola je věnována výkladu základních pojmů souvisejících s mezinárodním únosem dítěte. Především se jedná o výklad pojmu dítě, co je obvyklým bydlištěm dítěte, co je mezinárodní únos, jaká je podstata a rozsah práva péče o dítě, jaký je účel ústředního orgánu, styčného soudce a Zprostředkovatele Evropského parlamentu. Třetí kapitola se zabývá základními principy a zásadami, které se uplatňují v řízení o navrácení dítěte. Těmito zásadami jsou rovnost subjektů, minimalizace zásahu státu do rodiny, respektování a priorita nejlepšího zájmu dítěte a rychlost řízení. Čtvrtá kapitola je věnována mezinárodním smlouvám, které jsou základním pramenem pro řízení o navrácení dítěte: Úmluva o právech dítěte, Haagská úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí a Úmluva o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí. Součástí kapitoly je také vztah muslimských zemí s mezinárodním únosem dítěte. Pátá kapitola je věnována základním pramenům, upravující mezinárodní únosy dětí v rámci EU: Listina základních práv EU, nařízení Rady č. 2201/2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti (Brusel IIa) a Evropská úmluva o uznávání a výkonu rozhodnutí o výchově dětí a obnovení výchovy dětí z roku 1980. Šestá kapitola se zabývá problematikou mezinárodních únosů dětí v České republice, upravenými zákonem č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Následně jsou ustanovení zákona demonstrována na případu Maria Galipeau. Poslední kapitolu tvoří závěr, který je prostorem pro shrnutí a zamyšlení nad danou problematikou.cs
dc.format73 s. (163 823 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdítěcs
dc.subjectevropská úmluva o uznávání a výkonu rozhodnutí o výchově dětí a obnovení výchovy dětícs
dc.subjectmezinárodní únos dítětecs
dc.subjectnařízení rady č. 2201/2003cs
dc.subjectnejlepší zájem dítětecs
dc.subjectobčanský soudní řádcs
dc.subjectobvyklé bydlištěcs
dc.subjectprávo péče o dítěcs
dc.subjectstyčný soudcecs
dc.subjectúmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětícs
dc.subjectúmluva o právech dítětecs
dc.subjectúmluva o pravomoci orgánůcs
dc.subjectpoužitelném právucs
dc.subjectuznávánícs
dc.subjectvýkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětícs
dc.subjectúřad pro mezinárodněprávní ochranucs
dc.subjectústřední orgáncs
dc.subjectvýkon rozhodnutícs
dc.subjectzákon o zvláštních řízeních soudníchcs
dc.subjectzprostředkovatel evropského parlamentucs
dc.titleMezinárodní únosy dětícs
dc.title.alternativeInternational abduction of childrenen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis provides a comprehensive look at the issue of international child abduction, with the help of comparison and analysis. Introduction the thesis is devoted to the concept of international abduction from the point of view of the civil. Furthermore, there is outlined the historical development of this issue. The second chapter is devoted to the explanation of the basic concepts related to the international abduction of the child. In particular, the interpretation of the concept of the child, what is the habitual residence of the child, what is the international hijack, what is the nature and extent of the rights of the child custody, what is the purpose of the central authority, the liaison judge and the Intermediary of the European parliament. The third chapter deals with the basic principles and guidelines, which shall apply in proceedings for the return of the child. These principles are the equality operators, the minimization of state intervention into families, respect for and the priority of the best interests of the child and the speed of the procedure. The fourth chapter is devoted to international treaties, which are the principal source for the management of the return of the child: the Convention on the rights of the child, the Hague convention on the civil aspects of international child abduction and the Convention on jurisdiction, applicable law, recognition, enforcement and cooperation in respect of parental responsibility and measures for the protection of children. Part of the chapter is also the relationship of muslim countries with the international kidnapping of the child. The fifth chapter is devoted to the primary sources, concerning the international child abduction within the EU: the Charter of fundamental rights of the EU, Council regulation no 2201/2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and in matters of parental responsibility (Brussels IIa regulation), and the European convention on the recognition and enforcement of decisions concerning custody of children and on restoration of custody of children of 1980. The sixth chapter deals with the issue of international child abduction in the Czech republic, governed by law no 292/2013 Coll., of special proceedings of court. Subsequently, the provisions of the act demonstrated on the case of Maria Galipeau. The last chapter forms the conclusion, which is a space for summary and reflection on the issues.en
dc.subject.translatedchilden
dc.subject.translatedeuropean convention on the recognition and enforcement of decisions concerning custody of children and on restoration of custody of childrenen
dc.subject.translatedinternational child abductionen
dc.subject.translatedcouncil regulation no 2201/2003en
dc.subject.translatedbest interest of the childen
dc.subject.translatedcivil procedure codeen
dc.subject.translatedhabitual residenceen
dc.subject.translatedcustody righten
dc.subject.translatedliaison judgeen
dc.subject.translatedconvention on the civil aspects of international child abductionen
dc.subject.translatedconvention on the rights of the childen
dc.subject.translatedconvention on jurisdictionen
dc.subject.translatedapplicable lawen
dc.subject.translatedrecognitionen
dc.subject.translatedenforcement and cooperation in respect of parental responsibility and measures for the protection of childrenen
dc.subject.translatedoffice for international legal protection of childrenen
dc.subject.translatedcentral authorityen
dc.subject.translatedenforcement of a decisionen
dc.subject.translatedcode on special judicial proceedingsen
dc.subject.translatedthe european parliament mediatoren
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mezinarodni unosy deti- Monika Kupcova.pdfPlný text práce1,7 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Kupcova.pdfPosudek vedoucího práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Kupcova.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Kupcova.pdfPrůběh obhajoby práce292,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23953

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.