Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLouda Tomáš, JUDr. CSc.
dc.contributor.authorPaleček, Vladimír
dc.contributor.refereeTriner Petr, JUDr.
dc.date.accepted2016-5-25
dc.date.accessioned2017-02-21T09:40:28Z-
dc.date.available2015-3-31
dc.date.available2017-02-21T09:40:28Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-3-21
dc.identifier67274
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24047
dc.description.abstractAnotace Tato bakalářská práce přináší základní přehled o právních předpisech upravujících organizaci veřejné správy, přičemž se podrobněji zaměřuje na normotvorbu obce Velká Losenice, jakožto samostatného samosprávného celku ve vztahu ke správě jak místních, tak i některých dalších poplatků. Občanům je ze strany obce, což ostatně mohu i já sám jako občan s trvalým pobytem v této obci také potvrdit, zaručována dostupnost veřejné správy, a to jak v místě jejich trvalého, tak popř. přechodného bydliště nebo sídla, ale i dostupnost kontaktních míst v obci nebo obcích, které jsou svým organizačním zřízením, postaveny do role obce s rozšířenou působností v rámci jejich bydliště nebo sídla. A tato dostupnost je občanům poskytována jak elektronicky, a to prostřednictvím sítě internet, tak fyzicky, formou dalších poskytovaných služeb, např. smluvně zajišťovanou autobusovou dopravou. Hlavní část práce je zaměřena na tzv. legalitu zavedení místních poplatků. V práci jsou uvedeny konkrétní druhy jednotlivých místních poplatků zavedených v obci Velká Losenice, určení jejich výše a vzájemné srovnání s platnou právní úpravou. Pro úplnost nemůže chybět historie a demografické uspořádání obce. V závěru práce bych velmi rád uvedl, že získané informace a zkušenosti, kterých se mi při zpracování této bakalářské práce dostalo, velmi obohatily mé současné bakalářské studium a bezesporu mohou být nejen pro mě samotného přínosem, zejména v pochopení fungování veřejné správy.cs
dc.format59 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectveřejná správacs
dc.subjectmístní samosprávacs
dc.subjectobecní úřadcs
dc.subjectzastupitelstvo obcecs
dc.subjectobecně závazná vyhláškacs
dc.subjectmístní poplatek;cs
dc.titleMístní poplatkycs
dc.title.alternativeLocal Chargesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávní specializacecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis brings some overview of legal regulations on public administration organization while it is focused in more details on rule-making of municipality of Velká Losenice as an independent self-government administrating both local and some other fees. This municipality guarantees its citizens, which I also can confirm as a permanent resident of this municipality, the availability of public administration not only at their permanent residence and temporary residence but also the availability of contact points in a municipality or municipalities which thanks to their organization play the role of municipalities with extended powers. This availability is provided both in an electronic way via the internet and in a physical way in a form of other services, e.g. some contracted bus service. The key part of this thesis is aimed at so called legality of some local fees introduction. Some particular local fees introduced in the municipality of Velká Losenice are presented in this thesis as well as a determination of their amount and their comparison with an applicable legislation. And undoubtedly it is necessary to mention the demography of this municipality. At the closure of this thesis I would like to appreciate the fact that the knowledge and experience I have got in the course of work over the thesis contribute to my present bachelor studies and I believe that not only me but also the others understand the public administration working thanks to it.en
dc.subject.translatedpublic administrationen
dc.subject.translatedlocal administrationen
dc.subject.translatedmunicipal authorityen
dc.subject.translatedlocal authorityen
dc.subject.translatedgennerally binding ordinanceen
dc.subject.translatedlocal charg;en
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Palecek Vladimir_Mistni poplatky_Bakalarska prace 2016_Verejna sprava.pdfPlný text práce7,63 MBAdobe PDFView/Open
Palecek - VP.pdfPosudek vedoucího práce544,61 kBAdobe PDFView/Open
Palecek - OP.pdfPosudek oponenta práce675,79 kBAdobe PDFView/Open
Palecek - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce318,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24047

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.