Title: Obnova blokového řízení
Other Titles: Renew of block proceeding
Authors: Tabak, Vladimír
Advisor: Malast Jan, JUDr. et PhDr. Ph.D.
Referee: Henych Václav, JUDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24056
Keywords: správní řízení;řízení o přestupcích;zkrácená řízení;blokové řízení;obnova řízení;soudní přezkum;řízení o obnově;obnovené řízení
Keywords in different language: administrative proceedings;misdemeanor proceedings;summary proceedings;block management;renewal management;judicial review proceedings for renewal;the retrial
Abstract: Bakalářská práce se týká mimořádného opravného prostředku - obnovy řízení aplikovaného na zkrácené řízení o přestupcích, a sice blokového řízení. V práci se zabývám obnovou správního řízení dle správního řádu ve vztahu k institutu blokového řízení upraveného v zákoně o přestupcích, a zejména je pak poukazováno na sporná ustanovení správního řádu ve vztahu k obnově blokového řízení. Dále je v práci obsažen vývoj judikatury Nejvyššího správního soudu, a to od počáteční nemožnosti obnovy řízení až po současný stav, kdy je obnova blokového řízení v konkrétním případě možná. V neposlední řadě je v práci provedena analýza připravované rekodifikace a zakomponovány úvahy týkající se možného vývoje institutu v následujících letech.
Abstract in different language: Work concerning the extraordinary appeal - restoring control applied to summary proceedings for offenses, namely block management. The work deals with the renewal of the administrative proceedings pursuant to the Administrative Procedure Code in relation to institute block proceedings under the Act on Offences and above all, to make reference to the disputed provisions of the Administrative Procedure Code in relation to the renewal of the block management. The work also included the development of the case law of the Supreme Administrative Court, from the initial impossibility of recovery proceedings to the current situation when the restoration block proceedings in a particular case maybe. Finally, the thesis analyzed the upcoming recodification and incorporated considerations regarding the possible development institute in the coming years.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
Tabak Henych.pdfPosudek oponenta práce319,74 kBAdobe PDFView/Open
TAbak Malast Vedouci.pdfPosudek vedoucího práce898,47 kBAdobe PDFView/Open
Tabak.pdfPrůběh obhajoby práce542,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24056

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.