Title: Dávky pěstounské péče
Other Titles: Foster care benefits
Authors: Mikešová, Miroslava
Advisor: Kostadinovová Ilona, Bc. et Mgr.
Referee: Vacík Antonín, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24061
Keywords: rodina;náhradní rodinná péče;pěstounská péče;ústavní péče;dávky pěstounské péče;opuštěné dítě;profesionální pěstounská péče;sociálně-právní ochrana dětí
Keywords in different language: family;substitutional family care;foster care;institutional care;foster care benefits;abandoned child;professional foster care;social and legal protection of children
Abstract: Za cíl mé bakalářské práce, na téma dávky pěstounské péče, si kladu nejdříve analyzovat platnou právní úpravu rodiny a náhradní rodinné péče a následně její praktické zhodnocení co to rodina je a zejména její funkce. Protože funkčnost rodiny je z tohoto hlediska velmi důležitá. Dále pokud rodina jako celek nefunguje, nastupuje náhradní péče o děti pocházející z této nefunkční rodiny. Zaměřím se na rozdíly mezi ústavní péčí a náhradní rodinnou péčí. Náhradní rodinná péče existuje v různých formách, ale pro mou práci je nejdůležitější pěstounská péče. v mé práci se budu zaobírat samotným pojmem, kdo může být pěstounem, pěstounskou péčí na přechodnou dobu a vůbec samotným procesem zprostředkování pěstounské péče. A v mé poslední kapitole bych se věnovala samotným dávkám, které plynou z pěstounské péče.
Abstract in different language: The main aime of my bachelor thesis on the topic of foster care benefits is the analysis of the valid family law and foster care. Another topic is the family and its functions. Because from this point of wiev the functionality of family is very important. If the family as a whole does not work, it is subtituted by the alternative care of children, who come from a broken family. Then I focus on differences between institutional care and foster care. The foster care exists in different forms, but for my thesis the most important is the foster-parent care. In the thesis I analyse , who can be a foster parent and therms such as professional foster care and the mediation proces of foster care. In the last chapter I would like to focus on benefits what the foster care implies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Mikesova.pdfPlný text práce734,72 kBAdobe PDFView/Open
Mikesova-1.pdfPosudek vedoucího práce227,15 kBAdobe PDFView/Open
Mikesova-2.pdfPosudek oponenta práce672,25 kBAdobe PDFView/Open
Mikesova Miroslava.pdfPrůběh obhajoby práce350,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24061

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.