Title: Distanční kurz Úvod do redakčního systému Joomla 2.5
Other Titles: Distance course Introduction to the CMS Joomla 2.5
Authors: Vaník, Michael
Advisor: Přibáň Tomáš, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24092
Keywords: redakční systémy;cms;joomla!;front end;back end;správa šablony;správa rozšíření;tvorba webových stránek;distanční kurz
Keywords in different language: content management systems;cms;joomla!;front end;back end;management of templates;management of extensions;web design;creation of websites;distance course
Abstract: Diplomová práce je věnována redakčním systémům, jejich obecnému popisu, výhodám a principům fungování. Stěžejní část práce je věnována tvorbě distančního výukového kurzu "Úvod do redakčního systému Joomla! 2.5". Výstupem práce je kompletní elektronický výukový kurz, po jehož absolvování by měl čtenář zvládnout vytvořit školní web pomocí systému Joomla!. Jednotlivé kroky tvorby webu jsou popsány nejen slovně tak, aby je pochopil i laik, ale byly doplněny i o ukázkové obrázky a videa zobrazující jednotlivé kroky pro snazší orientaci v dané problematice. V praxi může práce posloužit jako přehledný manuál tvorby webových stránek v systému Joomla!. Kurz je určen především pedagogům bez hlubších technických znalostí na základních školách, ale využít jej může každý čtenář s minimálními uživatelskými znalostmi ovládání počítače.
Abstract in different language: The thesis is dealing with the content management system, their general description, advantages and functional principles. Main part is focused on the distance learning course creation called: "Introduction to Joomla! 2.5". The output of this thesis is complete electronic learning course. The reader should be able to create a school website using Joomla! system, after this course completion. Particular steps of website creation are described, not only verbally, to be understandable also to the laymen. Demonstrating images and videos showing the various steps for easier orientation in the issue were added to these steps. In practice, this thesis can be useful as clear manual of web pages creation in Joomla! system. The course is primarily designed for the teachers without extensive technical knowledge in elementary schools. However, can be also used by each reader who has minimal user computer control knowledge.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Vanik.pdfPlný text práce1,49 MBAdobe PDFView/Open
Vanik.pdfPosudek vedoucího práce654,8 kBAdobe PDFView/Open
Posudek Vanik245.pdfPosudek oponenta práce738,99 kBAdobe PDFView/Open
Vanik protokol264.pdfPrůběh obhajoby práce245,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24092

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.