Název: Hudebně-pohybové hry na 1. stupni ZŠ
Další názvy: Musically-motional games at primary school
Autoři: Večeřová, Jaroslava
Vedoucí práce/školitel: Kavalířová Gabriela, Mgr. Ph.D.
Oponent: Kolovská Ilona, Mgr.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24103
Klíčová slova: mladší školní věk;pohyb;rozvoj;hra;spojení pohybu s hudbou;základní taneční kroky;hudebně vyjadřovací prostředky;improvizace pohybu;pohybová a taneční průprava;taneční a pohybové hry
Klíčová slova v dalším jazyce: younger school age;movement;development;game;conection of movement with music;basic dance steps;musical means of expression;improvisation movement;movement and dance preparation;dance and movement games
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá významem a využitím tanečních a pohybových her s hudbou v 1. a 2. třídě ZŠ. V teoretické části jsem popsala specifika mladšího školního věku, význam pohybu i her a jejich propojení s hudbou. V praktické části jsem vytvořila zásobník her, které využívám ve své praxi nebo mi přišly zajímavé svým námětem či pohybovým ztvárněním. Hry jsem poté vyzkoušela s dětmi a popsala jejich reflexi. Vytvořený zásobník by měl být návodem a inspirací vyučujícím a vedoucím zájmových kroužků. Dále je součástí práce vytvořený dotazník pro učitele 1. stupně, který zjišťoval, v jaké míře využívají taneční a pohybové hry s hudbou ve svých hodinách. Smyslem dotazníku bylo shromáždění potřebných informací, i zamyšlení nad přínosem a cílem těchto her.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis is focused on the topic of dance and movement games with music for the firs and second year of elementary school, their benefit and utilization at schools and interest education. In the theoretical part I have described the specifics of pupils of younger school age, the importance of movement and games and their connection to music. Next I have described musical means of expression and dance and movement training. In the partical part I have assembled a collection of games arranged in chapters according to their orientation. The collection oan be used as inspiration for teachers. I have tested the games in practice and composed a reflection. The practical part also included creation of a questionnaire for primary school teachers to ascertain implementation of dance and movement games in teaching.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova prace vecerova PDF.pdfPlný text práce5,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VECEROVA J. - VP.pdfPosudek vedoucího práce185,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VECEROVA J. - OP.pdfPosudek oponenta práce221,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VECEROVA J..pdfPrůběh obhajoby práce48,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24103

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.